Programy unijne - Blog

Zakup robota chirurgicznego z wyposażeniem

Posted on

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. Jana Jonstona w Lesznie realizuje projekt pn.:Zakup robota chirurgicznego z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie. Celem projektu jest:Poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej, w tym z zakresu onkologii, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego tj. robota chirurgicznego z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w […]

Programy unijne - Blog

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

Posted on

W latach 2016-2023 braliśmy udział w Projekcie realizowanym przez Samorząd  Województwa Wielkopolskiego pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” Cele projektu: Wytworzenie 2 e-usług – e-Dokumentacji i e-Rejestracji, stworzenie regionalnej platformy dla Pacjenta z możliwością złożenia […]

Programy unijne - Blog

Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno, WRPO 2014-2020

Posted on

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno w ramach Umowy Partnerstwa z dnia 28 września 2018 r. uczestniczy w realizacji Projektu nr RPWP.07.02.02-30-0054/17-00 pn. „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” Beneficjent: Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno Partner […]

Programy unijne - Blog

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid -19 w województwie wielkopolskim, WRPO 2014-2020

Posted on

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno w ramach Umowy Uczestnictwa DZ-I-O/10/2020 z dnia 20 maja 2020 roku uczestniczy w realizacji Projektu nr RPWP.09.01.01-30-0001/20 pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid -19w województwie wielkopolskim” Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 […]

Programy unijne - Blog

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID -19 w województwie wielkopolskim – etap II, WRPO 2014-2020

Posted on

  Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno w ramach Umowy Partnerstwa DZ-I-O/25/2020 z dnia 27 maja 2020 roku uczestniczy w realizacji Projektu nr RPWP.09.01.01-30-0002/20 pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID -19w województwie wielkopolskim – etap II” Projekt realizowany jest w ramach […]

Programy unijne - Blog

Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, WRPO na lata 2014-2020

Posted on

Nazwa projektu: „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – cel projektu Celem projektu „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” jest poprawa efektywności energetycznej, a także zapewnienie […]

Programy unijne - Blog

Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutkow epidemii COVID-19, WRPO 2014-2020

Posted on

  Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,ul. Kiepury 45, 64-100 Lesznow ramach Umowy/porozumienia o partnerstwie nr DZ-IV/72/2020 jest partnerem  w realizacji Projektu nr RPWP.07.02.02-30-0001/20 pn. “Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniemskutków epidemii COVID-19” Partnerem wiodącym w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania […]

Programy unijne - Blog

Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, WRPO 2014-2020

Posted on

 Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura […]

Programy unijne - Blog

Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, w RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Posted on

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia , Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie uzyskał dotację na realizację projektu pod nazwą: „Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu […]