Dzienny Dom Opieki Medycznej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie realizuje projekt „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu miasta Leszna.

Dofinans. projektu z Unii Europejskiej: 3 354 935,89 zł

Dofinans. projektu z Budżetu Państwa: 318 447,51 zł

Wartość całkowita projektu: 3 946 983,40 zł

Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno”

Beneficjent: Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno

Partner nr 1: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno

Partner nr 2: Stowarzyszenie „Kolory”, ul. Sebastiana Klonowicza 14 lok. 5, 64-100 Leszno

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu Miasta Leszna w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. w ramach Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno (ŚCWOS) polegającego na świadczeniu usług w ramach: Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM), Hospicjum domowego (HD), Mieszkania wspomaganego (MW), Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora (działania ujęte w ramach ŚCWOS realizowane pozaprojektowo), usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (UO), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej (POD).

Cele szczegółowe:

 • deinstytucjonalizacja opieki zdrowotnej poprzez funkcjonowanie jednego DDOM,
 • zwiększenie wsparcia opieki nad 50 osobami zależnymi, niesamodzielnymi w szczególności osobami starszymi, w tym 50% w wieku powyżej 65 roku życia w zakresie funkcjonowania DDOM,
 • poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi poprzez funkcjonowanie DDOM,
 • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń usług społecznych i zdrowotnych poprzez funkcjonowanie jednego ŚCWOS,
 • zwiększenie usług wytchnieniowych dla min. 10 osób,
 • wzrost kompetencji społecznych i interpersonalnych wśród min. 70 osób,
 • przezwyciężenie przez 219 osób niesamodzielnych trudności życia codziennego wynikających z niepełnosprawności i zależności od opiekunów,
 • poprawa dostępu do pomocy hospicjum domowego dla 24 osób,
 • zwiększenie ilości mieszkań wspomaganych,
 • polepszenie opieki pielęgnacyjnej chorych poprzez zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i możliwości skorzystania z usługi pielęgniarki domowej.

Całkowita wartość projektu, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami: 3 946 983,40 zł

Kwota dofinansowania, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami:

3 673 383,40 zł

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie poprawiony

Załacznik nr 3 do Regulaminu rekrutacyji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie – Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie- część druga

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie- Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie -skierowanie do DDOM

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie – Oświadczenie uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych

Załączni nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie – Oświadczenie i zobowiązanie rodziny, pacjenta do przewiezienia i debrania pacjenta

Regulamin organizacyjny DDOM z dnia 1.09.2021 poprawiony

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego COG

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego – badania laboratoryjne

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego -wykaz personelu DDOM

Załacznik nr 4 do Rgulaminu organizacyjnego wykaz świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w DDOM w zakresie rehabilitacji leczniczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacyjnego wykaz posiadanego sprzętu ,drobnych urządzeń i materiałów dydaktycznych.

Załącznik nr 6 do Regulaminu organizacyjnego -wykaz pomieszczeń w DDOM