Deklaracja Dostępności

Dostępność strony internetowej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wsz.leszno.pl/.

Data publikacji nowej wersji strony: 2020-09-21

Data aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, gdyż zawiera teksty, zdjęcia, dokumenty oraz filmy, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia, stąd:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część dokumentów w formacie PDF jest zeskanowana, co może utrudniać odczyt przez czytniki dla osób niewidomych,
  • część zdjęć nie posiada podpisów i tekstów alternatywnych,
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie”

Data sporządzenia: 2020-09-22

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Gryczkowskitomasz.gryczkowski@wsz.leszno.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (65) 52 53 525, 782 118 112 lub do sekretariatu na numer telefonu (65) 52 53 113. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Kiepury. Przy wejściu z ulicy drzwi otwierane automatycznie. Przed wejściem schody. Z prawej strony jest podjazd wykonany z materiału antypoślizgowego, umożliwiający wjazd wózkiem lub wejście osobie z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy WSzZ tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 20.00.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem przy ul. Kiepury jest zlokalizowane 10 ogólnodostępnych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, od strony SOR znajdują się 2 miejsca i specjalna platforma dla osób z niepełnosprawnością, a po wjeździe na teren szpitala w okolicach poradni specjalistycznych, znajdują się 2 wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku
W budynku mieści się Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie oraz w ramach jego struktury Zespół poradni specjalistycznych, Nocna i Świąteczna opieka zdrowotna oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia znajduje się recepcja i ochrona. Za szklanymi drzwiami na wprost wejścia, po prawej stronie znajdują się windy. Pierwsza winda do kondygnacji, gdzie znajdują się Poradnie Specjalistyczne i Zakład Rehabilitacji. Windy zapewniają możliwość przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach budynku.

Sekretariat WSzZ znajduje się na parterze. Sekretariat mieści się po prawej stronie. Drzwi wejściowe są podwójne, metalowe z klamką, którą trzeba nacisnąć, by je otworzyć. Wejście do Sekretariatu znajduje się po prawej stronie za podwójnymi drzwiami metalowymi. Drzwi są drewniane z klamką, którą trzeba nacisnąć, by je otworzyć. W godzinach pracy WSzZ drzwi pozostają cały czas otwarte.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika punktu recepcji i ochrony oraz powiadomić go o konieczności udzielenia pomocy.

Na parterze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z  niepełnosprawnością.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zapewnia możliwość korzystania w trakcie kontaktu z nami z pomocy wybranego tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) lub tłumacza – przewodnika.

Świadczenie to jest dla osób z niepełnosprawnościami bezpłatne. Prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w sekretariacie WSzZ drogą elektroniczną na adres wsz@wsz.leszno.pl lub telefonicznie (65 52 53 113).

Respektujemy również prawo osób ze specjalnymi potrzebami  komunikacyjnymi do skorzystania w kontakcie z nami z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w naszym szpitalu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.