ZAKAZ ODWIEDZIN DO ODWOŁANIA! Polecenie Wojewody Wielkopolskiego wydane

w dniu 10 marca 2020 r.

Mając na względzie poszanowanie praw pacjenta ustala się następujące zasady odwiedzin:

 1. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta. Pacjent ma prawo do odmowy odwiedzin, informację o tym należy zgłosić pielęgniarce dyżurnej.

 2. Uwzględniając specyfikę poszczególnych oddziałów i organizację ich pracy, zaleca się respektowanie następujących godzin odwiedzin:

  • Sobota, niedziela i święta – w godzinach od 11:00 do 19:00.

  • Pozostałe dni – w godzinach od 14:00 do 19:00.

 1. W wyjątkowych okolicznościach Ordynator oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na całodobowy pobyt osób odwiedzających, jeśli:

  • Pacjent znajduje się w stanie terminalnym,

  • Pacjentem jest dziecko unieruchomione lub wykazujące trudności w adaptacji do warunków szpitalnych.

 1. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

 2. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo odwiedzać i przebywać z dzieckiem przez całą dobę. Inne osoby mogą odwiedzać dziecko, jeśli zostały upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.

 3. Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawo do intymności, sugeruje się, aby pacjenta odwiedzały równocześnie najwyżej 2 osoby.

 4. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych, wydzielone części korytarza z miejscami siedzącymi, a także inne miejsca wydzielone do odwiedzin.

 5. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

 • Pozostawienia w szatni wierzchnich okryć,

 • Zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,

 • Zachowania czystości i porządku, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych,

 • Przestrzegania zasad segregacji odpadów oraz zakazu wrzucania odpadów do czerwonych worków,

 • Podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego, szczególnie w odniesieniu do sal z reżimem sanitarnym.