Celem działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie jest zapewnienie wielospecjalistycznej, zarówno całodobowej jak i ambulatoryjnej opieki medycznej na możliwie najwyższym poziomie, mieszkańcom regionu oraz wszystkim którzy wyrażają chęć skorzystania ze świadczeń medycznych udzielanych w tym miejscu, a także zagwarantowanie pomocy wszystkim w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Misja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie: 

Zdrowie Pacjenta jest dla nas najważniejsze !

wskazuje, że priorytetem jest dla nas zdrowie i dobro pacjenta.

W swoich działaniach dążymy do doskonałości – chcemy, by świadczenia medyczne udzielane w naszym Szpitalu odbywały się z zachowaniem możliwie najwyższych standardów oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Określając cele strategiczne dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, nawiązano do misji: „Zdrowie Pacjenta jest dla nas najważniejsze”.

Wiele licznych przeobrażeń sektora ochrony zdrowia, pokazało jak ważnym elementem jest jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wprowadzenie pewnych, sprawdzonych standardów  postępowania, gwarantuje wysoki poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów, a także bezpieczeństwo i komfort pracy pracowników, co we współczesnym świecie ma niezwykle istotne znaczenie.

Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie to dążenie do zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentom, stało się niejako motorem do poszukiwania sposobów poprawy procesów funkcjonujących wewnątrz jednostki, a tym samym do wyznaczenia następujących celów strategicznych:

  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów.
  • Doskonalenie kadry.
  • Kompleksowe zarządzanie jakością.
  • Unowocześnienie i modernizacja posiadanej infrastruktury, by zapewnić realizację świadczeń zdrowotnych oraz komfort pracy w bezpiecznych warunkach techniczno – lokalowych, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie (w szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą).
  • Informatyzacja i cyfryzacja pracy.