Organizacje pozarządowe

Leszczyńskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie wspiera rodziny z osobami chorymi na Alzheimera i Parkinsona. Pomoc jest skierowana do opiekunów, którzy zostawieni są sami z tą chorobą. Do Naszego Stowarzyszenia należą również osoby sympatyzujące , u których przebiegała ta choroba. Organizujemy wszelkiego rodzaju warsztaty przeznaczone dla osób chorych i opiekunów. Bierzemy udział we wszystkich inwentach organizowanych przez Miast Leszno dla mieszkańców. Nasze spotkania odbywają się w II i IV środę miesiąca w budynku Organizacji Pozarządowych w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego 45a w godz. od 16 do 19. Serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Bliżej Siebie” – członkami naszego stowarzyszenia są psycholodzy, psychoterapeuci, specjaliści terapii uzależnień oraz pomocy psychologicznej dla par oraz socjoterapeutka dzieci o młodzieży. Oferujemy pomoc psychologiczną, terapeutyczną dla wszystkich grup wiekowych w różnych obszarach zdrowia psychicznego i emocjonalnego.
ul. Leszczyńskich 32, 64-100 Leszno

Misją Fundacji Jesienny Uśmiech jest pomoc osobom starszym poprzez aktywizację społeczeństwa. Fundacja Jesienny Uśmiech ma duże doświadczenie, zwłaszcza w pracy z seniorami. Prowadzi od dziewięciu lat „Centrum Aktywności Seniora”, mieszczący się na ulicy Sienkiewicza 9 w Lesznie, mający na celu aktywizację seniorów poprzez zagospodarowywanie ich czasu wolnego. Każdy chętny senior może w klubie bezpłatnie brać udział w zajęciach, umożliwiających rozwijanie pasji i zainteresowań, edukację prozdrowotną, kulturalną, Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. od 11.00 do 16.00, które koordynuje i prowadzi animator, z pomocą wielu młodych wolontariuszy i osób z zewnątrz. Zapraszamy wszystkich seniorów, bo dzięki wspólnym spotkaniom, prowadzonym warsztatom będą się czuć bezpieczni i zadowoleni. Dodatkowo Fundacja i jej wolontariusze od jej założenia, czyli od 11 lat wspiera seniorów, będących w trudnej sytuacji życiowej. Kontakt telefoniczny: 607 757 979 lub 530 211 615

Stowarzyszenie „KOLORY” prowadzi Hospicjum Domowe „KOLORY” świadcząc usługi zdrowotne i społeczne na rzecz lokalnej społeczności. Działania organizacji koncentrują się na poprawie sytuacji niskiej dostępności usług opieki paliatywno-hospicyjnej na terenie Leszna i gmin ościennych. Stowarzyszenie „KOLORY” pozyskuje środki na realizacje świadczonych usług z darowizn, dotacji, 1% oraz NFZ. Opieka zespołu hospicjum domowego jest najważniejszą i główną usługą oferowaną pacjentom potrzebującym opieki paliatywno-hospicyjnej. Poza standardową opieką zespołu świadczone są również pojedyncze konsultacje lekarskie i pielęgniarskie.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.hospicjum-kolory.pl

Stowarzyszenie Społeczno-Kultoralne KROKUS – jesteśmy organizacją pozarządową powstałą w 1992 roku i zrzeszającą pasjonatów oraz specjalistów w zakresie psychologii i pedagogiki. Od 2005 roku prowadzimy Poradnię Rodzinną KROKUS, w której udzielana jest pomoc, w tym bezpłatne, kompleksowe: porady, konsultacje (psychologiczne, pedagogiczne i życiowe) oraz terapie i warsztaty dla rodzin, rodziców i dzieci.

Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” jest organizacją społeczną non profit, zrzesza kobiety w trakcie, po leczeniu i z nawrotami choroby nowotworowej piersi. Od 29 lat działamy na terenie byłego województwa wielkopolskiego.
Naszym celem jest:
– organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do zwalczania i minimalizowania kalectwa i inwalidztwa związanego z przebyta chorobą nowotworową piersi;
– popieranie i inicjowanie pracy naukowej, rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej;
– dążenie do zniesienia barier psychospołecznych i psychofizycznych wynikających z przebycia choroby i leczenia; Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
– organizowania wzajemnego wsparcia, pomocy i samopomocy;
– tworzenia warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi;
– włączania się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu wczesne wykrycie raka piersi;
– organizowania spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych dla członków Stowarzyszenia;
– nawiązywania kontaktów z podobnymi Stowarzyszeniami i organizacjami lokalnymi;
– organizowania i szkolenia sekcji ochotniczek jako grup wsparcia i samopomocy;
– udziału w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi w celu propagowania działalności Stowarzyszenia oraz jego idei;
– podnoszenia kondycji psychofizycznej członków poprzez motywowanie ich do aktywności fizycznej i rehabilitacji;
– organizowania szkoleń, wystaw, pokazów, konferencji oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem choroby nowotworowej;
– współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych;
Mamy zespół przeszkolonych Wolontariuszek których są wizyty w szpitalu ( obecnie zaprzestane na skutek pandemii), na oddziale chirurgii na którym są leczone osoby mające rozpoznanie raka piersi. Podczas tych spotkań wolontariuszki rozmawiają z pacjentami oraz rozdają informatory z podstawowymi informacjami niezbędnymi na początku drogi, którym jest diagnoza raka piersi. Oprócz tego wolontariuszki pełnią dyżury w klubie stowarzyszenia dla niezrzeszonych amazonek oraz ich rodzin, prowadzą akcje profilaktyczne w szkołach i zakładach oraz prowadzą telefon zaufania.

Stowarzyszenie Pozytywka, realizuje swoje cele w ramach stowarzyszenia oraz klubu seniora poprzez:
– Wielopłaszczyznowa pomoc osobom starszym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
– Działalność na rzecz integracji oraz aktywizacji osób starszych w obszarze współdziałania społecznego i obywatelskiego.
– Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. – Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym
– Prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej przy zastosowaniu różnych środków masowego przekazu.
– Organizację akcji społecznych, wykładów, warsztatów, spotkań, koncertów.
– Wspieranie dialogu międzypokoleniowego i współpracy z różnymi grupami społecznymi, zwłaszcza z osobami starszymi.
– Wsparcie psychologiczne osób i grup narażonych na negatywne zjawiska społeczne, – Upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz promocja sportu,
– Współpracę z administracją rządową, samorządową, organizacjami pozarządowymi oraz ruchami obywatelskimi, które nie posiadają osobowości prawnej.
– Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby działań stowarzyszenia
– Ochrona i promocja zdrowia; – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– Działalność na rzecz ekologii, turystyki i krajoznawstwa;
– Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych KOŁO TERENOWE W LESZNIE
Celem naszego klubu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niesłyszących i niedosłyszących w województwie wielkopolskim, poprzez uruchamianie ciągłej, bezpłatnej oraz dostępnej w języku migowym oferty usług indywidualnych, takich jak: pomoc w sprawach życiowych, poradnictwa prawnego, spotkań z psychologiem, wizyt u lekarza, w szpitalach, w szkołach i innych miejscach, w których zaistnieje potrzeba pomocy dla osoby niesłyszącej/niedosłyszącej. Klub organizuje również spotkania w świetlicy klubowej, spotkania z terapeutami zajęciowymi oraz innymi ciekawymi osobami. Prowadzimy ciekawe spotkania manualne, kulinarne.
UL. B. Chrobrego 37, Leszno 64-100 Tel. 691-029-878

Polski Związek Niewidomych w Lesznie zrzesza osoby z dysfunkcją wzroku z niepełnosprawnością wzrokowà O-04 w stopniu znacznym i umiarkowanym. Celem naszego działania jest WSPIERANIE i USAMODZIELNIANIE w zakresie rehabilitacji podstawowej poprzez realizacje różnych form działania na rzecz osób niepełnosprawnych, niewidomych i niedowidzących. Koło PZN w Lesznie pomaga poszkodowanym nagłą utratą wzroku w odzyskaniu równowagi psychofizycznej, uzyskania umięjętności orientacji w przestrzeni publicznej oraz w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Wspieramy i pomagamy wszystkim osobom z dysfunkcją wzroku pod względem dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych, dostępu do kultury, sportu, wypoczynku i rekreacji. Koło PZN zgodnie z Statutem w przyjazny i skuteczny sposób realizuje integracje społeczną w zakresie aktywności społecznej i wolontariatu na rzecz osób niewidomych i niedowidzących.
ZAPRASZAMY do kontaktu w każdy wtorek od 11:00 do 14:00
pod adresem: 64- 100 Leszno ul. J. Dąbrowskiego 45a tel. 607 584 997

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym „SPON” zajmuje się wsparciem i pomocą we wszystkich sprawach życiowych osobom niesłyszącym, słabosłyszącym w każdym wieku, a także ich rodzinom. Na ul. Grodzkiej 4 w Lesznie prowadzi Ośrodek rehabilitacji i wsparcia społecznego dla osób niesłyszących, w którym świadczone są usługi poradnicze osobom z niepełnosprawnością, z subregionu Leszczyńskiego. Prowadzone są na bieżąco porady i konsultacje specjalistyczne tłumaczone na język migowy tak by każdy miał nieograniczony dostęp do usług dostępnych osobom pełnosprawnym. Prowadzona jest także rehabilitacja, warsztaty, pogadanki i spotkania o różnej tematyce. Stowarzyszenie zajmuje się także przełamywaniem barier z jakimi Głusi i słabosłyszący muszą mierzyć się w kontaktach z firmami oraz instytucjami. Uczestnicząc w trakcie wizyt, spotkań, tłumacze zajmują się tłumaczeniem z i na język migowy prowadzonych rozmów osób niesłyszących ze słyszącymi. Stowarzyszenie zajmuje się tłumaczeniem na język migowy filmów zapewniających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Tłumaczymy materiały wideo (np. reklamy, filmy instruktażowe, filmy informacyjne) na Polski Język Migowy. Zajmuje się także działalnością edukacyjną, prowadząc warsztaty na uczelniach, w szkołach i przedszkolach. Stowarzyszenie prowadzi także kursy języka migowego.
Adres: Grodzka 4, 64-100 Leszno, tel. 693542876

Stowarzyszenie Zaborowianie powstało w 2018 roku z inicjatywy mieszkańców dzielnicy Zaborowo, którzy chcieli integrować się, wspólnie spedzać czas, być inicjatorami różnych wydarzeń z Zaborowie. Stowarzyszenie działa na rzecz Seniorów, prowadzimy również Klub Seniora. Spotykamy się dwa razy w tygodniu. Organizujemy warsztaty robótek recznych, fotograficznych, gimnastykę oraz spotkania z różnymi ludzmi. Jesteśmy otwarci na współpracę z róznymi organizacjami.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie w ramach swojej działalności prowadzi poradnię dla osób dorosłych, dzieci i rodzin, które mogą skorzystać z następujących form pomocy:  konsultacje, porady, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, terapia krótkoterminowa, terapia indywidualna, terapia małżeńska, terapia rodzinna, mediacje rodzinne,
– warsztaty dla rodziców i opiekunów potrzebujących wsparcia w procesie wychowania dziecka,
– warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci,
– grupa wsparcie dla osób dorosłych będących w sytuacji rozstania „Mama i Tata na zawsze”,
– warsztaty kształcące umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców, czyli wychowanie bez porażek”.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie znajduje się przy ul. Słowiańskiej 59b tel. 65 520 27 32 e-mail: centrum@tkopd.leszno.pl www.tkopd.leszno.pl

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Poniedziałek – godz. 11.30 – 16.30
Wtorek – godz. 11.00 – 19.00
Środa – godz. 8.00 – 13.00

Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny TKOPD w Lesznie (Niepodległości 27c)
Piątek – godz. 14.00 – 18.00

Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny jest placówką całodobową udzielającą kompleksowej pomocy ambulatoryjnej osobom i rodzicom w kryzysie, zwłaszcza w sytuacji przemocy domowej, konfliktów rodzinnych, spraw opiekuńczo – wychowawczych, podejmowaniem działań z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniem przemocy oraz działań o charakterze readaptacyjnym. Klienci mogą skorzysta c z następujących form pomocy: zapewnienie schronienia w Hostelu OIR (kobiety i dzieci), konsultacje i porady (także prawne), wspomaganie w podejmowanych działaniach, a także grupowe warsztaty kształcące umiejętności wychowawcze, grupowe zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla osób dorosłych doświadczających przemocy „Wsparcie”, zajęcia w ramach grupy społecznej kobiet mieszkających w Hostelu OIR o charakterze readaptacyjnym „Razem łatwiej” oraz zajęcia o charakterze readaptacyjnym dla kobiet i dzieci mieszkających w Hostelu OIR.

Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny TKOPD w Lesznie znajduje się na II piętrze przy ul. Niepodległości 27c tel. 65 529 98 65 e-mail: centrum@tkopd.leszno.pl www.tkopd.leszno.pl

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie prowadzi swoją działalność od 1998 roku. W tym roku obchodzimy jubileusz XXV lecia istnienia. Do naszego Uniwersytet należy obecnie około 300 Słuchaczy z Leszna i powiatu leszczyńskiego. Swoją działalność opieramy na edukacji i aktywizacji osób w wieku senioralnym. Propagujemy różne formy aktywności fizycznej i intelektualnej. Dwa razy w tygodniu odbywają się wykłady z różnych dziedzin nauki: kultury, sztuki, psychologii, historii, medycyny i inne. Posiadamy około 30 sekcji zainteresowań m.in. lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego na kilku poziomach nauczania, sekcję malarską, fotograficzną, sekcję literacką, rękodzieła, chór, taneczną, gry planszowe, brydż, jogę, sekcje informatyczne, szachy, sekcję rowerową, zajęcia na lodowisku, aerobik, nordic walking, tenis stołowy, zajęcia na basenie pod kierunkiem studentów ANS, tenis stołowy, bowling , petanqe, Klub Podróżnika, Sekcję Turystki Pieszej, Sekcję „Zwiedzamy okolice”, Sekcję teatralną „Teatrzyk przy stoliku”, Kawiarenkę Literacką oraz wiele innych form działalności. Organizujemy warsztaty plenerowe i wystawy prac malarskich, fotograficznych, artystycznych. Prowadzimy zajęcia w Klubie Aktywnego Seniora.
Już dwukrotnie nasi Słuchacze pod okiem reżysera Teatru Miejskiego w Lesznie Pana Marka Prałata wystawili dwie sztuki teatralne, które znalazły uznanie wśród oglądających je widzów.
Organizujemy wiele wycieczek krajoznawczo edukacyjnych w Polsce i za granicą. Nasze stowarzyszenie należy do najstarszych i największych UTW w Wielkopolsce. Biuro UTW mieści się w Lesznie na ul. Łaziebnej 14 i jest otwarte dla Słuchaczy w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 do 13:00.

Kontakt:
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie ul. Łaziebna 14, 64-100 Leszno adres e-mail: utw.leszno@interia.pl www.utw.leszno.pl
tel. 65 529 63 37, kom. 665 002 360

Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” Mówiąc „WYGRAJ SIEBIE” wierzymy w ludzi i ich siłę do pokonywania przeciwieństw losu. Wspieramy tych, którym choroby nie szczędziły problemów i przypominamy im, że walka o lepsze jutro nie kończy się wraz z wyjściem z gabinetu lekarskiego. Na radość i zmiany nigdy nie jest za późno. Wygraj Siebie razem z nami!
Kontakt:
Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
64-100 Leszno siedziba ul. Andrzejewskiego 8a/5 biuro ul. Leszczyńskich 20-22
www.facebook.com/StowarzyszenieWygrajSiebie
e mail: wygrajsiebie@poczta.fm
tel. 691 956 717