Pracownia elektroterapii i elektrofizjologii serca

Kierownik pracowni: dr hab. n. med. Marek Prech
Pielęgniarka koordynująca: mgr Małgorzata Jaśkiewicz
Technik RTG koordynujący: Barbara Małecka

Telefony kontaktowe 65 52 53 640, –641, –642, –643.
Fax 65 52 53 640

Personel lekarski – 4 lekarzy kardiologów:
dr hab. med. Marek Prech
dr n. med. Ewa Bartela
dr hab. med. Przemysław Mitkowski
dr n. med. Marcin Dzidowski

Charakterystyka pracowni
W pracowni wykonywane są zabiegi z zakresu elektroterapii (implantacje stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), układów resynchro-nizujących (CRT-P/CRT-D) oraz elektrofizjologii serca (badania elektrofizjologiczne, ablacje RF).
Aby ustalić termin przyjęcia w celu wykonania w/w zabiegów należy zgłosić się osobiście ze skierowaniem do szpitala do:

 1. Sekretariatu Oddziału Kardiologii WSzZ w Lesznie (4-te piętro).
 2. Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca (poziom 0).

Możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne pacjenta przez lekarza prowadzącego do:

 1. Sekretariatu Oddziału Kardiologii – tel. 65 52 53 391
 2. Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca – tel. 65 52 53 640,  65 52 53 641,  65 52 53 643

Przed zabiegiem każdy pacjent jest szczegółowo informowany o sposobie leczenia. Każdy z pacjentów jest zobligowany do podpisania świadomej zgody na zabieg.

> Wzór zgody na zabieg wszczepienia stymulatora serca
> Wzór zgody na zabieg wszczepienia kardiowertera- defibrylatora (ICD)
> Wzór zgody na zabieg wszczepienia układu resynchronizującego (CRT-P/CRT-D)
> Wzór zgody na badanie elektrofizjologiczne i ablację RF.

Wszyscy chorzy, u których wykonano zabiegi w naszej pracowni mają zapewnioną kompleksową opiekę poszpitalną w PORADNI KONTROLI URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH SERCA I ZABURZEŃ RYTMU SERCA.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA KONTROLI URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH SERCA
I ZABURZEŃ RYTMU SERCA

Budynek A, poziom 2, pokój 120 i 102

W poradni prowadzone są kontrole wszystkich typów stymulatorów, kardiowerterów- defibrylatorów (ICD) i układów resynchronizujących (CRT).

Personel lekarski: dr n.med. Ewa Bartela, lek. Aleksandra Kutrowska, dr hab. med. Marek Prech, dr n. med. Marcin Dzidowski,

Rejestracja telefoniczna w dniach:
od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 15.00 – telefon: 725 014 593 lub osobiście pokój 120.

Pacjenci, którzy zgłaszają się na pierwszą wizytę do poradni, proszeni są o zabranie skierowania do poradni kardiologicznej, dokumentacji medycznej, dokładnego spisu zażywanych leków oraz paszportu stymulatora/kardiowertera.

W poradni wykonywane są także konsultacje przed planowanymi badaniami elektrofizjologicznymi i zabiegami ablacji RF – dr n med. Marcin Dzidowski (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu).

Rejestracja telefoniczna w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 15.00 – telefon: 725 014 593 lub osobiście pokój 120.

Pacjenci, którzy zgłaszają się na konsultację, proszeni są o zabranie skierowania do poradni kardiologicznej, pełnej dokumentacji medycznej oraz spisu zażywanych leków.

Pracownia Hemodynamiki

Kierownik pracowni: dr n. med. Marek Prech
Pielęgniarka koordynująca: mgr Małgorzata Jaśkiewicz
Technik RTG koordynujący: Barbara Małecka

Telefony kontaktowe 65 52 53 640, –641, –643, –645, -649.

Telefon zawałowy 724 461 881 (w dyspozycji Oddziału Kardiologii, do kontaktu dla jednostek ochrony zdrowia)

 

Personel medyczny:

 • 9 lekarzy, wszyscy ze specjalizacją z kardiologii
 • 8 pielęgniarek w tym 5 z tytułem magistra (1 specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, 3 specjaliski w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego, 2 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego,
 • 6 techników RTG
 • 6 ratowników medycznych

Charakterystyka pracowni

Pracownia od dnia 1.12.2016 r. prowadzi stały 24-godzinny dyżur celem inwazyjnego leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (w tym z zawałami serca).

Wykonywane są również zabiegi diagnostyczne i lecznicze (koronarografii oraz angioplastyki wieńcowej – koronaroplastyki) u chorych ze stabilna postacią choroby niedokrwiennej serca.

Ponadto w pracowni przeprowadza się zabiegi założenia elektrody do czasowej stymulacji serca i pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR).

Diagnostyka i leczenie chorych odbywa się w ścisłej współpracy z Oddziałem Kardiologii tutejszego szpitala.

Wszelki kontakt celem przyjęcia chorych do pilnej jak i planowej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca odbywa się poprzez Oddział Kardiologii.

W pracowni przeprowadza się zabiegi dla chorych z Leszna oraz okolicznych miejscowości.

Pacjenci u których wykonuje się koronarografię i angioplastykę wieńcową proszeni są o wcześniejsze (podczas pobytu na Oddziale Kardiologii lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) podpisanie zgody na zabiegi:

Wzór zgody na koronarografię
Wzór zgody na angioplastykę wieńcową
Wzór zgody na przekazanie danych do rejestru ostrych zespołów wieńcowych PL-ACS

Zaplecze techniczne – najważniejsze urządzenia

Angiograf Philips Alura

Pracownia Endoskopowa

Kierownik pracowni: dr n. med. Tomasz Wysocki – specjalista gastroenterolog
Pielęgniarka koordynująca: Bogumiła Stachowiak
Telefon kontaktowy 65 52 53 320

Zapraszamy do Pracowni Endoskopowej mieszczącej się na 1 piętrze, w budynku głównym szpitala (w części poradni specjalistycznych)
Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.00
Bardzo prosimy o dokonanie wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej.
Pacjenci zgłaszający się do pracowni ambulatoryjnie, muszą posiadać skierowanie na badanie od lekarza prowadzącego.

Zapisy do kolejki oczekujących: według kolejności zgłoszeń

Rejestracja w godz: 7:30 – 15:00

INFORMACJA O BADANIU GASTROSKOPOWYM
Gastroskopia (właściwie ezofagogastrduodenoskopia) to badanie polegające na wprowadzeniu giętkiego wziernika przez jamę ustną i gardło do przełyku, żołądka i dwunastnicy w celu wizualnej oceny błony śluzowej tej części przewodu pokarmowego oraz (w razie potrzeby) pobrania materiału do badania mikroskopowego (biopsja) i badania w kierunku obecności bakterii H.pylori. Ponadto w trakcie badania można wykonywać zabiegi tamowania krwawienia, usuwania polipów lub zmian niepolipowatych, opaskowanie żylaków przełyku. Gastroskopia ułatwia postawienie odpowiedniej diagnozy i ustalenie terapii, oraz umożliwia małoinwazyjne leczenie, które w innym przypadku wymagałoby bardziej obciążającego leczenia operacyjnego. Badania alternatywne (prześwietlenie górnego odcinka przewodu pokarmowego z kontrastem, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) nie zastępują w pełni gastroskopii pod względem jakości oceny wnętrza górnego odcinka przewodu pokarmowego, nie pozwalają również na pobranie próbek i przeprowadzenie zabiegów leczniczych.
W trakcie gastroskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej możliwe jest wystąpienie powikłań, są one jednak rzadkie, zwłaszcza w trakcie gastroskopii diagnostycznej: – perforacja (przedziurawienie) przełyku prowadzące do odmy i zapalenia śródpiersia – perforacja żołądka lub dwunastnicy prowadzące do zapalenia otrzewnej – krwawienie z przewodu pokarmowego – powikłania dotyczące układu krążenia i oddechowego (omdlenie, niewydolność oddechowo-krążeniowa, bóle wieńcowe, zatrzymanie krążenia) – zachłyśnięcie treścią pokarmową mogące wywołać zapalenie płuc – pomimo stosowania zaawansowanych technik dezynfekcji i sterylizacji oraz sprzętu jednorazowego użytku nie można wykluczyć możliwości zakażenia – reakcja uczuleniowa na środek znieczulający lub stosowane leki Powikłania występują rzadko i zazwyczaj są łagodne, jednak w wyjątkowych wypadkach mogą wymagać stosowania intensywnego leczenia w warunkach szpitalnych (przetoczenia krwi i osocza, zabieg operacyjny, resuscytacja krążeniowo-oddechowa), wyjątkowo rzadko mogą skończyć się zgonem.
W przypadku właściwych wskazań do gastroskopii, korzyści wynikające z badania zdecydowanie przeważają nad ryzykiem powikłań, zaś niewykonanie badania może wiązać się z poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia.
Zachowanie przed zabiegiem: – nie można jeść i pić 6-8 godzin przed badaniem (w szczególnych przypadkach okres ten może być dłuższy) – przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych należy ustalić z lekarzem kierującym lub wykonującym badanie – przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych należy uzgodnić z lekarzem wykonującym badanie – leków w postaci zawiesin (np. Maalox, Alugastrin, Gaviscon) nie przyjmować co najmniej 8 godzin przed badaniem
Zachowanie po zabiegu: – przez dwie godziny po badaniu nie można jeść ani pić (ze względu na znieczulenie gardła może wystąpić zachłyśnięcie) – jeśli zastosowana była analgosedacja (podanie leków uspokajających i silnych leków przeciwbólowych) nie można prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn w ruchu oraz podejmować ważnych decyzji w ciągu 24 godzin po zastosowaniu leków. Opuszczenie Pracowni Endoskopii możliwe jest pod opieką osoby drugiej – powrót do stosowania leków przeciwzakrzepowych na podstawie zaleceń lekarza wykonującego zabieg – w przypadku wystąpienia duszności, gorączki, silnych bólów brzucha, czarnego lub krwistego stolca lub innych niepokojących objawów należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub skorzystać z pomocy doraźnej (Nocna i Świąteczna Pomoc POZ lub Pogotowie Ratunkowe)

 

INFORMACJA O BADANIU KOLONOSKOPOWYM
Kolonoskopia to badanie polegające na wprowadzeniu giętkiego wziernika przez odbyt do odbytnicy i przeprowadzenie go przez całe jelito grube do katnicy oraz w razie potrzeb i możliwości do końcowego odcinka jelita cienkiego (krętego) w celu wizualnej oceny błony śluzowej tej części przewodu pokarmowego oraz (w razie potrzeby) pobrania materiału do badania mikroskopowego. Ponadto w trakcie badania można wykonywać zabiegi tamowania krwawienia (ostrzykiwanie, koagulacja, zakładanie klipsów metalowych) usuwania polipów lub zmian niepolipowatych (mukozektomia), wykonywania zabiegów koagulacji bimerem argonowym (APC) patologicznych zmian naczyniowych i innych . Kolonoskopia ułatwia postawienie odpowiedniej diagnozy i ustalenie dalszego leczenia, oraz umożliwia małoinwazyjne leczenie, które w innym przypadku wymagałoby bardziej obciążającego zabiegu operacyjnego.
W trakcie kolonoskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej, rzadko możliwe jest wystąpienie powikłań: – perforacja (przedziurawienie) jelita prowadzące do zapalenia otrzewnej – krwawienie z przewodu pokarmowego – powikłania dotyczące układu krążenia i oddechowego (omdlenie, niewydolność oddechowo-krążeniowa, bóle wieńcowe, zatrzymanie krążenia) – pomimo stosowania zaawansowanych technik dezynfekcji i sterylizacji oraz sprzętu jednorazowego użytku nie można wykluczyć możliwości zakażenia – reakcja uczuleniowa na środek znieczulający lub stosowane leki Powikłania występują rzadko, zazwyczaj są łagodne i można je leczyć endoskopowo, jednak w wyjątkowych wypadkach mogą wymagać stosowania intensywnego leczenia w warunkach szpitalnych (przetoczenia krwi i osocza, zabieg operacyjny, resuscytacja krążeniowo-oddechowa), wyjątkowo rzadko mogą skończyć się zgonem. W przypadku właściwych wskazań do kolonoskopii, korzyści wynikające z badania zdecydowanie przeważają nad ryzykiem powikłań, zaś niewykonanie badania może wiązać się z poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia.
Zachowanie przed zabiegiem: – odpowiednia dieta i zastosowanie środka czyszczącego jelito wg przekazanej instrukcji, – przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych należy ustalić z lekarzem kierującym lub wykonującym badanie, – przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych należy uzgodnić z lekarzem wykonującym badanie, – inne leki przyjmowane przewlekle należy zażyć jak zwykle
Zachowanie po zabiegu: – jeśli zastosowana była analgosedacja (podanie leków uspokajających i silnych leków przeciwbólowych) nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn w ruchu oraz podejmować ważnych decyzji w ciągu 24 godzin po zastosowaniu leków. Powrót do domu pod opieką osoby drugiej , – powrót do stosowania leków przeciwzakrzepowych na podstawie zaleceń lekarza wykonującego zabieg, – w przypadku wystąpienia gorączki, silnych bólów brzucha, krwistego stolca lub innych niepokojących objawów należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub skorzystać z pomocy doraźnej ( Nocna i Świąteczna Pomoc POZ lub Pogotowie Ratunkowe)

 

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII
Przed badaniem kolonoskopowym należy oczyścić jelito grube. W tym celu proszę dokładnie zastosować się do poniższej instrukcji. Niedostateczne oczyszczenie jelita utrudni dokładną ocenę i może skutkować koniecznością powtórzenia badania. Po zastosowanych środkach wystąpią luźne początkowo papkowate a później wodniste wypróżnienia – jest to efekt prawidłowy
Przez 5 dni przed badaniem – NIE należy jeść owoców z drobnymi pestkami (winogrona, cytrusy, arbuzy, pomidory, porzeczki, jabłka z pestkami itp) ani produktów zwierających nasiona (siemię lniane, sezam, mak, słonecznik, pieczywo z ziarnami), otręby
Dwa dni przed badaniem – można jeść kisiel/galaretkę, kleik, ryż biały, makaron, białe pieczywo pszenne, gotowane białe mięso i ryby, pić wodę mineralną, bulion (klarowny płyn), klarowne soki owocowe, herbatę, kawę (bez fusów) – należy wypić około 2-3 litrów płynów dziennie. W przypadku zaparć lek przeczyszczający Alax
W dniu poprzedzającym badanie
– cały dzień nie jeść – w ciągu dnia należy pić dużo płynów klarownych (woda mineralna niegazowana, herbata, soki klarowne np. jabłkowy),
– o godzinie 18 wypić w ciągu godziny pierwszą porcję preparatu zaleconego przez lekarza, rozpuszczoną w 1 l wody niegazowanej (pić szklankę w ciągu 15 minut). Po zakończeniu picia preparatu wypić dodatkowo 1l wody lub klarownego soku
W dniu badania – nie jeść, – na 4 godziny przed zaplanowanym badaniem należy wypić drugą porcję preparatu i dodatkowo ok 1 l wody – należy pić dodatkowo inne klarowne płyny , spożywanie płynów zakończyć na 2 godziny przed badaniem

Chorzy z niewydolnością nerek, niewydolnością krążenia, cukrzycą, z podejrzeniem ostrego rzutu zapalenia jelit i innymi chorobami na przebieg których może mieć wpływ ww postępowanie wymagają indywidualizacji przygotowania w porozumieniu z lekarzem kierującym i/lub endoskopistą
Pacjenci, którzy będą mieli badanie w sedacji dożylnej wymagają modyfikacji ww przygotowania (konieczność zakończenia przyjmowania płynów na 6 godzin przed zabiegiem).

Pobierz formularz świadomej zgody
Cennik badań w zakresie endoskopii

Zakład Rehabilitacji

Potencjał Zakładu został uznany przez placówki kształcące fizjoterapeutów, których słuchacze odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii WSzZ.
Świadczenia realizowane są poprzez:

 • fizjoterapię ambulatoryjną,
 • rehabilitację przyłóżkową w oddziałach szpitalnych.

W Zakładzie wykonywane są zabiegi w następujących zakresach:

 • fizykoterapia
 • wodolecznictwo
 • kinezyterapia
 • wczesna interwencja
 • masaż leczniczy

Świadczenia zdrowotne udzielane są:

 • bezpłatnie: na podstawie skierowania w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • odpłatnie: po wcześniejszej konsultacji z kierownikiem zakładu mgr Krystyną Maćkowiak, tel. 65 52 53 220 lub 65 52 53 221

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii czynny codziennie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00.

Wizyty kwalifikacyjne na zabiegi fizjoterapeutyczne odbywają się w godz. 9:00 – 14:00 – wyłącznie we wtorki, środy i czwartki. Kwalifikację przeprowadza uprawniony fizjoterapeuta. Skierowanie na fizjoterapię amubulatoryjną jest ważne 30 dni od daty wystawienia.

W trakcie korzystania z zabiegów Pacjenci proszeni są o zgłaszanie się od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Kontakt z Zakładem Rehabilitacji i Fizykoterapii 65 52 53 220.

W czasie korzystania z zabiegów w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w WSzZ w Lesznie pacjent nie może korzystać równocześnie z usług drugiej placówki w której zabiegi są refundowane przez NFZ.

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie realizuje projekt „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu miasta Leszna.

Dofinans. projektu z Unii Europejskiej: 3 354 935,89 zł

Dofinans. projektu z Budżetu Państwa: 318 447,51 zł

Wartość całkowita projektu: 3 946 983,40 zł

Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno”

Beneficjent: Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno

Partner nr 1: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno

Partner nr 2: Stowarzyszenie „Kolory”, ul. Sebastiana Klonowicza 14 lok. 5, 64-100 Leszno

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu Miasta Leszna w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. w ramach Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno (ŚCWOS) polegającego na świadczeniu usług w ramach: Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM), Hospicjum domowego (HD), Mieszkania wspomaganego (MW), Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora (działania ujęte w ramach ŚCWOS realizowane pozaprojektowo), usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (UO), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej (POD).

Cele szczegółowe:

 • deinstytucjonalizacja opieki zdrowotnej poprzez funkcjonowanie jednego DDOM,
 • zwiększenie wsparcia opieki nad 50 osobami zależnymi, niesamodzielnymi w szczególności osobami starszymi, w tym 50% w wieku powyżej 65 roku życia w zakresie funkcjonowania DDOM,
 • poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi poprzez funkcjonowanie DDOM,
 • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń usług społecznych i zdrowotnych poprzez funkcjonowanie jednego ŚCWOS,
 • zwiększenie usług wytchnieniowych dla min. 10 osób,
 • wzrost kompetencji społecznych i interpersonalnych wśród min. 70 osób,
 • przezwyciężenie przez 219 osób niesamodzielnych trudności życia codziennego wynikających z niepełnosprawności i zależności od opiekunów,
 • poprawa dostępu do pomocy hospicjum domowego dla 24 osób,
 • zwiększenie ilości mieszkań wspomaganych,
 • polepszenie opieki pielęgnacyjnej chorych poprzez zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i możliwości skorzystania z usługi pielęgniarki domowej.

Całkowita wartość projektu, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami: 3 946 983,40 zł

Kwota dofinansowania, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami:

3 673 383,40 zł

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie poprawiony

Załacznik nr 3 do Regulaminu rekrutacyji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie – Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie- część druga

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie- Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie -skierowanie do DDOM

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie – Oświadczenie uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych

Załączni nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie – Oświadczenie i zobowiązanie rodziny, pacjenta do przewiezienia i debrania pacjenta

Regulamin organizacyjny DDOM z dnia 1.09.2021 poprawiony

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego COG

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego – badania laboratoryjne

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego -wykaz personelu DDOM

Załacznik nr 4 do Rgulaminu organizacyjnego wykaz świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w DDOM w zakresie rehabilitacji leczniczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacyjnego wykaz posiadanego sprzętu ,drobnych urządzeń i materiałów dydaktycznych.

Załącznik nr 6 do Regulaminu organizacyjnego -wykaz pomieszczeń w DDOM

Zakład Radiologii

Zakład Radiologii jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00.

Badania wykonujemy po wcześniejszej rejestracji w godzinach od 7.30 do 15.00;
Badania RTG odbywają się w godzinach od 7.30 do 14.30;
Badania MMG (mammografia) wykonywane są od 8.00 do 14.00.

Kontakt z Zakładem RTG: 65-52-53-260

Koordynator medyczny: lek. Witold Pszczyński

Technik koordynujący: tech. Izabela Mencel

w Zakładzie Radiologii pracuje: 

5 lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej

7 lekarzy rezydentów radiologii i diagnostyki obrazowej

19 techników elektroradiologii

5 pielęgniarek

3 rejestratorki medyczne

Nasz zespół stale dokształca się na licznych kursach, konferencjach oraz stażach w jednostkach klinicznych, aby zapewnić diagnostykę na najwyższym poziomie.

 Aktualnie dysponujemy:

– dwoma pracowniami USG

– dwoma pracowniami RTG również do badań kontrastowych 

– pracownią mammografii

– dwoma pracowniami Tomografii Komputerowej 

– pracownią MR (1,5T)

W Zakładzie Radiologii wykonujemy badania komercyjne.

Pracowania MR znajduje się na poziomie (-1) – należy wejść wejściem głównym, przejść głównym korytarzem na wprost, za windami skręcić w prawo na klatkę schodową i zejść piętro niżej, następnie drzwi na lewo,  pracownia MR znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie.

Pozostałe pracownie mieszczą się na parterze szpitala (należy wejść wejściem głównym, przejść głównym korytarzem, następnie kierować się na prawo).

Przed badaniem każdy pacjent jest szczegółowo informowany o sposobie jego wykonania. Każdy z pacjentów jest zobligowany do wypełnienia kwestionariusza przed badaniem MR.

kwestionariusz przed badaniem MR

przygotowanie do badania MR brzucha i MR miednicy

usg

Laboratorium – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Informujemy, że wznowiliśmy przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych i pobieranie materiału do badań BEZ WCZEŚNIEJSZEJ rejestracji.

Laboratorium czynne codziennie, przez całą dobę na potrzeby szpitala, dla Pacjentów ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku .

Godziny pobierania krwi: 7:00 – 11:00
Odbiór wyników: 7:00 – 16:00 w formie papierowej.

Istnieje możliwość odbioru wyników on-line.

Kontakt do rejestracji DDL pod numerem telefonu  65 525 32 47

Celem DDL WSZ w Lesznie jest świadczenie usług medycznych na jak najwyższym poziomie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z zachowaniem najwyższych standardów systemów jakości oraz zapewnienie w obecnej sytuacji epidemiologicznej bezpieczeństwa „NASZYM PACJENTOM”.

O wynikach badań wskazujących na zagrożenie życia i zdrowia, informujemy pacjentów lub lekarzy kierujących na te badania w trybie niezwłocznym.

 

DDL w swojej ofercie posiada szeroki zakres badań – Wykaz badań wraz z cennikami w zakładce: ABC PACJENTA/Dokumenty/Cenniki

Instrukcja odbierania wyników online

 1. Proszę wejść na stronę: https://wyniki.wsz.leszno.pl/
 2. Załóż konto (dotyczy pacjentów pierwszorazowych)
 • Proszę wypełnić formularz
 • Hasło powinno zawierać 8 znaków
 • Spisać kod z obrazka
 • Proszę zaakceptować regulamin zaznaczając:

Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym

 • Na dole strony proszę kliknąć: Rejestruj
 1. Na podanego maila przyjdzie wiadomość o potwierdzeniu założenia konta

UWAGA:

Proszę dokładnie przeczytać treść wiadomości, ponieważ jeśli mail jest już używany w bazie szpitalnej, będzie to link do resetowania hasła, a nie do potwierdzenia konta.

 1. Proszę kliknąć w link, który znajduje się w treści wiadomości i zalogować się.
 2. Kolejny krok to potwierdzenie tożsamości za pomocą kodu, który pacjent otrzymał
  w laboratorium.
 • Proszę wejść z zakładkę Potwierdzenie Konta

Dane Konta

Potwierdzenie Konta

Pytanie

 • Wpisać kod otrzymany w laboratorium
 1. Wyniki badań laboratoryjnych znajdują się w zakładce Dokumenty pacjenta

UWAGI:

 • Jeden adres mailowy pozwala utworzyć tylko jedno konto
 • Dzieciom należy założyć osobne konto pacjenta na osobnym adresie mailowym. (Nie ma możliwości utworzenia drugiego konta na adresie e-mail, na którym jest już utworzone konto rodzica)