Pracownia elektroterapii i elektrofizjologii serca

Kierownik pracowni: dr hab. n. med. Marek Prech
Pielęgniarka koordynująca: mgr Małgorzata Jaśkiewicz
Technik RTG koordynujący: Barbara Małecka

Telefony kontaktowe 65 52 53 640, –641, –642, –643.
Fax 65 52 53 640

Personel lekarski – 4 lekarzy kardiologów:
dr hab. med. Marek Prech
dr n. med. Ewa Bartela
dr hab. med. Przemysław Mitkowski
dr n. med. Marcin Dzidowski

Charakterystyka pracowni
W pracowni wykonywane są zabiegi z zakresu elektroterapii (implantacje stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), układów resynchro-nizujących (CRT-P/CRT-D) oraz elektrofizjologii serca (badania elektrofizjologiczne, ablacje RF).
Aby ustalić termin przyjęcia w celu wykonania w/w zabiegów należy zgłosić się osobiście ze skierowaniem do szpitala do:

 1. Sekretariatu Oddziału Kardiologii WSzZ w Lesznie (4-te piętro).
 2. Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca (poziom 0).

Możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne pacjenta przez lekarza prowadzącego do:

 1. Sekretariatu Oddziału Kardiologii – tel. 65 52 53 391
 2. Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca – tel. 65 52 53 640,  65 52 53 641,  65 52 53 643

Przed zabiegiem każdy pacjent jest szczegółowo informowany o sposobie leczenia. Każdy z pacjentów jest zobligowany do podpisania świadomej zgody na zabieg.

> Wzór zgody na zabieg wszczepienia stymulatora serca
> Wzór zgody na zabieg wszczepienia kardiowertera- defibrylatora (ICD)
> Wzór zgody na zabieg wszczepienia układu resynchronizującego (CRT-P/CRT-D)
> Wzór zgody na badanie elektrofizjologiczne i ablację RF.

Wszyscy chorzy, u których wykonano zabiegi w naszej pracowni mają zapewnioną kompleksową opiekę poszpitalną w PORADNI KONTROLI URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH SERCA I ZABURZEŃ RYTMU SERCA.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA KONTROLI URZĄDZEŃ WSZCZEPIALNYCH SERCA
I ZABURZEŃ RYTMU SERCA

Budynek A, poziom 2, pokój 120 i 102

W poradni prowadzone są kontrole wszystkich typów stymulatorów, kardiowerterów- defibrylatorów (ICD) i układów resynchronizujących (CRT).

Personel lekarski: dr n.med. Ewa Bartela, lek. Aleksandra Kutrowska, dr hab. med. Marek Prech, dr n. med. Marcin Dzidowski,

Rejestracja telefoniczna w dniach:
od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 15.00 – telefon: 725 014 593 lub osobiście pokój 120.

Pacjenci, którzy zgłaszają się na pierwszą wizytę do poradni, proszeni są o zabranie skierowania do poradni kardiologicznej, dokumentacji medycznej, dokładnego spisu zażywanych leków oraz paszportu stymulatora/kardiowertera.

W poradni wykonywane są także konsultacje przed planowanymi badaniami elektrofizjologicznymi i zabiegami ablacji RF – dr n med. Marcin Dzidowski (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu).

Rejestracja telefoniczna w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 15.00 – telefon: 725 014 593 lub osobiście pokój 120.

Pacjenci, którzy zgłaszają się na konsultację, proszeni są o zabranie skierowania do poradni kardiologicznej, pełnej dokumentacji medycznej oraz spisu zażywanych leków.

Pracownia Hemodynamiki

Kierownik pracowni: dr n. med. Marek Prech
Pielęgniarka koordynująca: mgr Małgorzata Jaśkiewicz
Technik RTG koordynujący: Barbara Małecka

Telefony kontaktowe 65 52 53 640, –641, –643, –645, -649.

Telefon zawałowy 724 461 881 (w dyspozycji Oddziału Kardiologii, do kontaktu dla jednostek ochrony zdrowia)

 

Personel medyczny:

 • 9 lekarzy, wszyscy ze specjalizacją z kardiologii
 • 8 pielęgniarek w tym 5 z tytułem magistra (1 specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, 3 specjaliski w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego, 2 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego,
 • 6 techników RTG
 • 6 ratowników medycznych

Charakterystyka pracowni

Pracownia od dnia 1.12.2016 r. prowadzi stały 24-godzinny dyżur celem inwazyjnego leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (w tym z zawałami serca).

Wykonywane są również zabiegi diagnostyczne i lecznicze (koronarografii oraz angioplastyki wieńcowej – koronaroplastyki) u chorych ze stabilna postacią choroby niedokrwiennej serca.

Ponadto w pracowni przeprowadza się zabiegi założenia elektrody do czasowej stymulacji serca i pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR).

Diagnostyka i leczenie chorych odbywa się w ścisłej współpracy z Oddziałem Kardiologii tutejszego szpitala.

Wszelki kontakt celem przyjęcia chorych do pilnej jak i planowej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca odbywa się poprzez Oddział Kardiologii.

W pracowni przeprowadza się zabiegi dla chorych z Leszna oraz okolicznych miejscowości.

Pacjenci u których wykonuje się koronarografię i angioplastykę wieńcową proszeni są o wcześniejsze (podczas pobytu na Oddziale Kardiologii lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) podpisanie zgody na zabiegi:

Wzór zgody na koronarografię
Wzór zgody na angioplastykę wieńcową
Wzór zgody na przekazanie danych do rejestru ostrych zespołów wieńcowych PL-ACS

Zaplecze techniczne – najważniejsze urządzenia

Angiograf Philips Alura

Pracownia Endoskopowa

Kierownik pracowni: dr n. med. Tomasz Wysocki – specjalista gastroenterolog
Pielęgniarka koordynująca: Bogumiła Stachowiak
Telefon kontaktowy 65 52 53 320
Zapraszamy do Pracowni Endoskopowej mieszczącej się na 1 piętrze, w budynku głównym szpitala (w części poradni specjalistycznych)
Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.00
Bardzo prosimy o dokonanie wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej.
Pacjenci zgłaszający się do pracowni ambulatoryjnie, muszą posiadać skierowanie na badanie od lekarza prowadzącego.

INFORMACJA O BADANIU GASTROSKOPOWYM
Gastroskopia (właściwie ezofagogastrduodenoskopia) to badanie polegające na wprowadzeniu giętkiego wziernika przez jamę ustną i gardło do przełyku, żołądka i dwunastnicy w celu wizualnej oceny błony śluzowej tej części przewodu pokarmowego oraz (w razie potrzeby) pobrania materiału do badania mikroskopowego (biopsja) i badania w kierunku obecności bakterii H.pylori. Ponadto w trakcie badania można wykonywać zabiegi tamowania krwawienia, usuwania polipów lub zmian niepolipowatych, opaskowanie żylaków przełyku. Gastroskopia ułatwia postawienie odpowiedniej diagnozy i ustalenie terapii, oraz umożliwia małoinwazyjne leczenie, które w innym przypadku wymagałoby bardziej obciążającego leczenia operacyjnego. Badania alternatywne (prześwietlenie górnego odcinka przewodu pokarmowego z kontrastem, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) nie zastępują w pełni gastroskopii pod względem jakości oceny wnętrza górnego odcinka przewodu pokarmowego, nie pozwalają również na pobranie próbek i przeprowadzenie zabiegów leczniczych.
W trakcie gastroskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej możliwe jest wystąpienie powikłań, są one jednak rzadkie, zwłaszcza w trakcie gastroskopii diagnostycznej: – perforacja (przedziurawienie) przełyku prowadzące do odmy i zapalenia śródpiersia – perforacja żołądka lub dwunastnicy prowadzące do zapalenia otrzewnej – krwawienie z przewodu pokarmowego – powikłania dotyczące układu krążenia i oddechowego (omdlenie, niewydolność oddechowo-krążeniowa, bóle wieńcowe, zatrzymanie krążenia) – zachłyśnięcie treścią pokarmową mogące wywołać zapalenie płuc – pomimo stosowania zaawansowanych technik dezynfekcji i sterylizacji oraz sprzętu jednorazowego użytku nie można wykluczyć możliwości zakażenia – reakcja uczuleniowa na środek znieczulający lub stosowane leki Powikłania występują rzadko i zazwyczaj są łagodne, jednak w wyjątkowych wypadkach mogą wymagać stosowania intensywnego leczenia w warunkach szpitalnych (przetoczenia krwi i osocza, zabieg operacyjny, resuscytacja krążeniowo-oddechowa), wyjątkowo rzadko mogą skończyć się zgonem.
W przypadku właściwych wskazań do gastroskopii, korzyści wynikające z badania zdecydowanie przeważają nad ryzykiem powikłań, zaś niewykonanie badania może wiązać się z poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia.
Zachowanie przed zabiegiem: – nie można jeść i pić 6-8 godzin przed badaniem (w szczególnych przypadkach okres ten może być dłuższy) – przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych należy ustalić z lekarzem kierującym lub wykonującym badanie – przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych należy uzgodnić z lekarzem wykonującym badanie – leków w postaci zawiesin (np. Maalox, Alugastrin, Gaviscon) nie przyjmować co najmniej 8 godzin przed badaniem
Zachowanie po zabiegu: – przez dwie godziny po badaniu nie można jeść ani pić (ze względu na znieczulenie gardła może wystąpić zachłyśnięcie) – jeśli zastosowana była analgosedacja (podanie leków uspokajających i silnych leków przeciwbólowych) nie można prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn w ruchu oraz podejmować ważnych decyzji w ciągu 24 godzin po zastosowaniu leków. Opuszczenie Pracowni Endoskopii możliwe jest pod opieką osoby drugiej – powrót do stosowania leków przeciwzakrzepowych na podstawie zaleceń lekarza wykonującego zabieg – w przypadku wystąpienia duszności, gorączki, silnych bólów brzucha, czarnego lub krwistego stolca lub innych niepokojących objawów należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub skorzystać z pomocy doraźnej (Nocna i Świąteczna Pomoc POZ lub Pogotowie Ratunkowe)

 

INFORMACJA O BADANIU KOLONOSKOPOWYM
Kolonoskopia to badanie polegające na wprowadzeniu giętkiego wziernika przez odbyt do odbytnicy i przeprowadzenie go przez całe jelito grube do katnicy oraz w razie potrzeb i możliwości do końcowego odcinka jelita cienkiego (krętego) w celu wizualnej oceny błony śluzowej tej części przewodu pokarmowego oraz (w razie potrzeby) pobrania materiału do badania mikroskopowego. Ponadto w trakcie badania można wykonywać zabiegi tamowania krwawienia (ostrzykiwanie, koagulacja, zakładanie klipsów metalowych) usuwania polipów lub zmian niepolipowatych (mukozektomia), wykonywania zabiegów koagulacji bimerem argonowym (APC) patologicznych zmian naczyniowych i innych . Kolonoskopia ułatwia postawienie odpowiedniej diagnozy i ustalenie dalszego leczenia, oraz umożliwia małoinwazyjne leczenie, które w innym przypadku wymagałoby bardziej obciążającego zabiegu operacyjnego.
W trakcie kolonoskopii pomimo zachowania zasad sztuki medycznej, rzadko możliwe jest wystąpienie powikłań: – perforacja (przedziurawienie) jelita prowadzące do zapalenia otrzewnej – krwawienie z przewodu pokarmowego – powikłania dotyczące układu krążenia i oddechowego (omdlenie, niewydolność oddechowo-krążeniowa, bóle wieńcowe, zatrzymanie krążenia) – pomimo stosowania zaawansowanych technik dezynfekcji i sterylizacji oraz sprzętu jednorazowego użytku nie można wykluczyć możliwości zakażenia – reakcja uczuleniowa na środek znieczulający lub stosowane leki Powikłania występują rzadko, zazwyczaj są łagodne i można je leczyć endoskopowo, jednak w wyjątkowych wypadkach mogą wymagać stosowania intensywnego leczenia w warunkach szpitalnych (przetoczenia krwi i osocza, zabieg operacyjny, resuscytacja krążeniowo-oddechowa), wyjątkowo rzadko mogą skończyć się zgonem. W przypadku właściwych wskazań do kolonoskopii, korzyści wynikające z badania zdecydowanie przeważają nad ryzykiem powikłań, zaś niewykonanie badania może wiązać się z poważnymi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia i życia.
Zachowanie przed zabiegiem: – odpowiednia dieta i zastosowanie środka czyszczącego jelito wg przekazanej instrukcji, – przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych należy ustalić z lekarzem kierującym lub wykonującym badanie, – przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych należy uzgodnić z lekarzem wykonującym badanie, – inne leki przyjmowane przewlekle należy zażyć jak zwykle
Zachowanie po zabiegu: – jeśli zastosowana była analgosedacja (podanie leków uspokajających i silnych leków przeciwbólowych) nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn w ruchu oraz podejmować ważnych decyzji w ciągu 24 godzin po zastosowaniu leków. Powrót do domu pod opieką osoby drugiej , – powrót do stosowania leków przeciwzakrzepowych na podstawie zaleceń lekarza wykonującego zabieg, – w przypadku wystąpienia gorączki, silnych bólów brzucha, krwistego stolca lub innych niepokojących objawów należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub skorzystać z pomocy doraźnej ( Nocna i Świąteczna Pomoc POZ lub Pogotowie Ratunkowe)

 

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII
Przed badaniem kolonoskopowym należy oczyścić jelito grube. W tym celu proszę dokładnie zastosować się do poniższej instrukcji. Niedostateczne oczyszczenie jelita utrudni dokładną ocenę i może skutkować koniecznością powtórzenia badania. Po zastosowanych środkach wystąpią luźne początkowo papkowate a później wodniste wypróżnienia – jest to efekt prawidłowy
Przez 5 dni przed badaniem – NIE należy jeść owoców z drobnymi pestkami (winogrona, cytrusy, arbuzy, pomidory, porzeczki, jabłka z pestkami itp) ani produktów zwierających nasiona (siemię lniane, sezam, mak, słonecznik, pieczywo z ziarnami), otręby
Dwa dni przed badaniem – można jeść kisiel/galaretkę, kleik, ryż biały, makaron, białe pieczywo pszenne, gotowane białe mięso i ryby, pić wodę mineralną, bulion (klarowny płyn), klarowne soki owocowe, herbatę, kawę (bez fusów) – należy wypić około 2-3 litrów płynów dziennie. W przypadku zaparć lek przeczyszczający Alax
W dniu poprzedzającym badanie
– cały dzień nie jeść – w ciągu dnia należy pić dużo płynów klarownych (woda mineralna niegazowana, herbata, soki klarowne np. jabłkowy),
– o godzinie 18 wypić w ciągu godziny pierwszą porcję preparatu zaleconego przez lekarza, rozpuszczoną w 1 l wody niegazowanej (pić szklankę w ciągu 15 minut). Po zakończeniu picia preparatu wypić dodatkowo 1l wody lub klarownego soku
W dniu badania – nie jeść, – na 4 godziny przed zaplanowanym badaniem należy wypić drugą porcję preparatu i dodatkowo ok 1 l wody – należy pić dodatkowo inne klarowne płyny , spożywanie płynów zakończyć na 2 godziny przed badaniem

Chorzy z niewydolnością nerek, niewydolnością krążenia, cukrzycą, z podejrzeniem ostrego rzutu zapalenia jelit i innymi chorobami na przebieg których może mieć wpływ ww postępowanie wymagają indywidualizacji przygotowania w porozumieniu z lekarzem kierującym i/lub endoskopistą
Pacjenci, którzy będą mieli badanie w sedacji dożylnej wymagają modyfikacji ww przygotowania (konieczność zakończenia przyjmowania płynów na 6 godzin przed zabiegiem).

Pobierz formularz świadomej zgody
Cennik badań w zakresie endoskopii

Zakład Rehabilitacji

Potencjał Zakładu został uznany przez placówki kształcące fizjoterapeutów, których słuchacze odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii WSzZ.
Świadczenia realizowane są poprzez:

 • fizjoterapię ambulatoryjną,
 • rehabilitację przyłóżkową w oddziałach szpitalnych.

W Zakładzie wykonywane są zabiegi w następujących zakresach:

 • fizykoterapia
 • wodolecznictwo
 • kinezyterapia
 • wczesna interwencja
 • masaż leczniczy

Świadczenia zdrowotne udzielane są:

 • bezpłatnie: na podstawie skierowania w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (lista świadczeń)
 • odpłatnie: po wcześniejszej konsultacji z kierownikiem zakładu mgr Krystyną Maćkowiak codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 tel. 65 52 53 220 lub 65 52 53 221 lub na zlecenie lekarza (lista świadczeń)

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii czynny codziennie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00.

Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku od 7:30 do 16:30.

Rejestracja – planowanie zabiegów od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00.

Kontakt z Zakładem Rehabilitacji i Fizykoterapii 65 52 53 220.

W czasie korzystania z zabiegów w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w WSzZ w Lesznie pacjent nie może korzystać równocześnie z usług drugiej placówki w której zabiegi są refundowane przez NFZ.

Dzienny Dom Opieki

Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno”

Beneficjent: Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno

Partner nr 1: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno

Partner nr 2: Stowarzyszenie „Kolory”, ul. Sebastiana Klonowicza 14 lok. 5, 64-100 Leszno

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu Miasta Leszna w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. w ramach Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno (ŚCWOS) polegającego na świadczeniu usług w ramach: Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM), Hospicjum domowego (HD), Mieszkania wspomaganego (MW), Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora (działania ujęte w ramach ŚCWOS realizowane pozaprojektowo), usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (UO), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej (POD).

Cele szczegółowe:

 • deinstytucjonalizacja opieki zdrowotnej poprzez funkcjonowanie jednego DDOM,
 • zwiększenie wsparcia opieki nad 50 osobami zależnymi, niesamodzielnymi w szczególności osobami starszymi, w tym 50% w wieku powyżej 65 roku życia w zakresie funkcjonowania DDOM,
 • poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi poprzez funkcjonowanie DDOM,
 • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń usług społecznych i zdrowotnych poprzez funkcjonowanie jednego ŚCWOS,
 • zwiększenie usług wytchnieniowych dla min. 10 osób,
 • wzrost kompetencji społecznych i interpersonalnych wśród min. 70 osób,
 • przezwyciężenie przez 219 osób niesamodzielnych trudności życia codziennego wynikających z niepełnosprawności i zależności od opiekunów,
 • poprawa dostępu do pomocy hospicjum domowego dla 24 osób,
 • zwiększenie ilości mieszkań wspomaganych,
 • polepszenie opieki pielęgnacyjnej chorych poprzez zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i możliwości skorzystania z usługi pielęgniarki domowej.

Całkowita wartość projektu, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami: 3 946 983,40 zł

Kwota dofinansowania, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami:

3 673 383,40 zł

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie

Formularz zgłoszeniowy do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie- część druga

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie- Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie -skierowanie do DDOM

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie – Oświadczenie uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych

Załączni nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w DDOM w Lesznie – Oświadczenie i zobowiązanie rodziny, pacjenta do przewiezienia i debrania pacjenta

Regulamin organizacyjny DDOM z dnia 1.09.2021-1

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego COG

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego – badania laboratoryjne

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego -wykaz personelu DDOM

Załacznik nr 4 do Rgulaminu organizacyjnego wykaz świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w DDOM w zakresie rehabilitacji leczniczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacyjnego wykaz posiadanego sprzętu ,drobnych urządzeń i materiałów dydaktycznych.

Załącznik nr 6 do Regulaminu organizacyjnego -wykaz pomieszczeń w DDOM

Zakład Radiologii

Zakład Radiologii jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00.

Badania wykonujemy po wcześniejszej rejestracji w godzinach od 7.30 do 15.00;
Badania RTG odbywają się w godzinach od 7.30 do 14.30;
Badania MMG (mammografia) wykonywane są od 8.00 do 14.00.

Kontakt z Zakładem RTG: 65-52-53-260

Laboratorium – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Informujemy pacjentów, że z dniem 04-05-2020 Dział Diagnostyki Laboratoryjnej (laboratorium) WSZ w Lesznie wznowiliśmy przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych i pobieranie materiału do badań na miejscu.

Aby maksymalnie skrócić pobyt w laboratorium oraz ograniczyć kontakt z innymi osobami, pacjenci są przyjmowani na badania laboratoryjne tylko po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, na konkretną godzinę.

Laboratorium WSZ w Lesznie jest czynne w godzinach od 7.00 do 14.30.

Pobieranie materiału: od 7:40 do 11:00
Wydawanie wyników: od 13:30 do 14:30 osobiście bądź mailowo.

Kontakt do rejestracji DDL pod numerami telefonów:

65 525 32 47 lub 65 525 32 52

Celem DDL WSZ w Lesznie jest świadczenie usług medycznych na jak najwyższym poziomie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z zachowaniem najwyższych standardów systemów jakości oraz zapewnienie w obecnej sytuacji epidemiologicznej bezpieczeństwa „NASZYM PACJENTOM”.

O wynikach badań wskazujących na zagrożenie życia i zdrowia, informujemy pacjentów lub lekarzy kierujących na te badania w trybie niezwłocznym.

 

DDL w swojej ofercie posiada szeroki zakres badań – Wykaz badań wraz z cennikami w zakładce: ABC PACJENTA/Dokumenty/Cenniki

Instrukcja odbierania wyników online

 1. Proszę wejść na stronę: https://wyniki.wsz.leszno.pl/
 2. Załóż konto (dotyczy pacjentów pierwszorazowych)
 • Proszę wypełnić formularz
 • Hasło powinno zawierać 8 znaków
 • Spisać kod z obrazka
 • Proszę zaakceptować regulamin zaznaczając:

Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym

 • Na dole strony proszę kliknąć: Rejestruj
 1. Na podanego maila przyjdzie wiadomość o potwierdzeniu założenia konta

UWAGA:

Proszę dokładnie przeczytać treść wiadomości, ponieważ jeśli mail jest już używany w bazie szpitalnej, będzie to link do resetowania hasła, a nie do potwierdzenia konta.

 1. Proszę kliknąć w link, który znajduje się w treści wiadomości i zalogować się.
 2. Kolejny krok to potwierdzenie tożsamości za pomocą kodu, który pacjent otrzymał
  w laboratorium.
 • Proszę wejść z zakładkę Potwierdzenie Konta

Dane Konta

Potwierdzenie Konta

Pytanie

 • Wpisać kod otrzymany w laboratorium
 1. Wyniki badań laboratoryjnych znajdują się w zakładce Dokumenty pacjenta

UWAGI:

 • Jeden adres mailowy pozwala utworzyć tylko jedno konto
 • Dzieciom należy założyć osobne konto pacjenta na osobnym adresie mailowym. (Nie ma możliwości utworzenia drugiego konta na adresie e-mail, na którym jest już utworzone konto rodzica)