Wniosek osoba uprawniona składa w Biurze Spraw Pacjenta WSW w Lesznie, ul. Kiepury 45, codziennie w godz. 7.30-14.45 budynek A (w wejściu głównym proszę kierować się w lewo, korytarz za kioskiem gastronomicznym)

Kto może złożyć wniosek?

 • Pacjent
 • Osoba upoważniona przez pacjenta na piśmie (upoważnienie należy dołączyć do wniosku)
 • Przedstawiciel ustawowy pacjenta (rodzic lub opiekun prawny)
 • W razie śmierci pacjenta – osoba przez niego upoważniona do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu (upoważnienie powinno znajdować się w historii choroby) lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

W jaki sposób?

 • Składając pisemny wniosek w Biurze Spraw Pacjenta (dokumentacja z oddziałów)  lub w Rejestracji Poradni (dokumentacja z poradni)
 • Przesyłając prośbę w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Szpitala lub w formie skanu za pośrednictwem email (wsz@wsz.leszno.pl)
 • Przesyłając wniosek za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl)

W jakim czasie?

 • w terminie niezwłocznym uwzględniającym jednak czas niezbędny na przygotowanie dokumentacji do jej wydania

W jakiej formie?

 • w formie kopii (wyciągu, odpisu, wydruku) potwierdzonej za zgodność z oryginałem
 • nośników danych (badania radiologiczne)
 • do wglądu – w siedzibie Szpitala
 •  
Wnioski
Cenniki
 
 
Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie w latach 1998-2001.

Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia są zobowiązane złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej w Biurze Spraw Pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:45 w terminie do dnia 22.09.2023 r.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do dnia 29.09.2023 r. do Biura Spraw Pacjenta.

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym stawieniu się, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej dokumentacji oraz potwierdzenie odbioru.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).