Wniosek osoba uprawniona składa w Biurze Obsługi Pacjenta WSzZ w Lesznie, ul. Kiepury 45, budynek A (w wejściu głównym proszę kierować się w lewo, korytarz za szatnią)

Kto może złożyć wniosek?

 • Pacjent
 • Osoba upoważniona przez pacjenta na piśmie (upoważnienie należy dołączyć do wniosku)
 • Przedstawiciel ustawowy pacjenta (rodzic lub opiekun prawny)
 • W razie śmierci pacjenta – osoba przez niego upoważniona do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu (upoważnienie powinno znajdować się w historii choroby) lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

W jaki sposób?

 • Składając pisemny wniosek w Biurze Obsługi Pacjenta (dokumentacja z oddziałów)  lub w Rejestracji Poradni (dokumentacja z poradni)
 • Przesyłając prośbę w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres Szpitala lub w formie skanu za pośrednictwem email (wsz@wsz.leszno.pl)
 • Przesyłając wniosek za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl)

W jakim czasie?

 • w terminie niezwłocznym uwzględniającym jednak czas niezbędny na przygotowanie dokumentacji do jej wydania

W jakiej formie?

 • w formie kopii (wyciągu, odpisu, wydruku) potwierdzonej za zgodność z oryginałem
 • nośników danych (badania radiologiczne)
 • do wglądu – w siedzibie Szpitala
Wnioski
Cenniki