Programy unijne - Blog

Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno, WRPO 2014-2020

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,
ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno

w ramach Umowy Partnerstwa z dnia 28 września 2018 r. uczestniczy w realizacji Projektu nr RPWP.07.02.02-30-0054/17-00 pn.

Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno”

Beneficjent: Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno

Partner nr 1: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno

Partner nr 2: Stowarzyszenie „Kolory”, ul. Sebastiana Klonowicza 14 lok. 5, 64-100 Leszno

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu Miasta Leszna w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2023r. w ramach Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno (ŚCWOS) polegającego na świadczeniu usług w ramach: Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM), Hospicjum domowego (HD), Mieszkania wspomaganego (MW), Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora (działania ujęte w ramach ŚCWOS realizowane pozaprojektowo), usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (UO), pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej (POD).

Cele szczegółowe:

 • deinstytucjonalizacja opieki zdrowotnej poprzez funkcjonowanie jednego DDOM,
 • zwiększenie wsparcia opieki nad 50 osobami zależnymi, niesamodzielnymi w szczególności osobami starszymi, w tym 50% w wieku powyżej 65 roku życia w zakresie funkcjonowania DDOM,
 • poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi poprzez funkcjonowanie DDOM,
 • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń usług społecznych i zdrowotnych poprzez funkcjonowanie jednego ŚCWOS,
 • zwiększenie usług wytchnieniowych dla min. 10 osób,
 • wzrost kompetencji społecznych i interpersonalnych wśród min. 70 osób,
 • przezwyciężenie przez 219 osób niesamodzielnych trudności życia codziennego wynikających z niepełnosprawności i zależności od opiekunów,
 • poprawa dostępu do pomocy hospicjum domowego dla 24 osób,
 • zwiększenie ilości mieszkań wspomaganych,
 • polepszenie opieki pielęgnacyjnej chorych poprzez zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i możliwości skorzystania z usługi pielęgniarki domowej.

Całkowita wartość projektu, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami:3 946 983,40 zł

Kwota dofinansowania, realizowanego we współpracy z wszystkimi Partnerami:

3 673 383,40 zł