Programy unijne - Blog

Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, WRPO 2014-2020

 Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie uzyskał dotację na realizację projektu pod nazwą:

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”

Kwota dotacji:                                                         5 116 082,56 PLN

Planowana wartość inwestycji:                              6 018 920,67 PLN

Celem długofalowym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w celu zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz promowanie włączenia społecznego w województwie wielkopolskim.

Głównym celem projektu jest dostosowanie systemu świadczeń zdrowotnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie do obecnych i prognozowanych trendów demograficznych i epidemiologicznych w regionie.

            W ramach planowanej inwestycji Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie planuje adaptację pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury wraz z dodatkowym wyposażeniem dla:

  • Oddziału Kardiologicznego,
  • Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
  • Pracowni Hemodynamiki,
  • Bloku Operacyjnego na potrzeby Oddziału Chirurgicznego Ogólnego,
  • Oddziału Pediatrycznego,
  • Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
  • Poradni Ginekologiczno-Położniczej,
  • Bloku Operacyjnego na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  • Oddziału Neonatologicznego.

W wyniku realizacji projektu ww. komórki organizacyjne Szpitala będą wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny zapewniające większe bezpieczeństwo pacjentów, szybszą i bardziej skuteczną diagnozę oraz terapię, a także ergonomię i komfort pracy personelu medycznego.