Programy unijne - Blog

Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutkow epidemii COVID-19, WRPO 2014-2020

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,
ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno
w ramach Umowy/porozumienia o partnerstwie nr DZ-IV/72/2020 jest partnerem  
w realizacji Projektu nr RPWP.07.02.02-30-0001/20 pn.

“Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem
skutków epidemii COVID-19”

Partnerem wiodącym w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie uczestniczy w realizacji projektu celem zaangażowania w działania prowadzące do łagodzenia i zwalczania skutków epidemii COVID-19.