Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne nr 7 – ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT

z dnia 23 SIERPNIA 2021r.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2021r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285.) oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

zaprasza do składania ofert w konkursie ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadania podmiotu leczniczego – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmioty,
o których mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej w zakresie  udzielania  świadczeń zdrowotnych:

 

 1. lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych (lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) w formie zabezpieczenia opieki medycznej w Dziennym Domu Opieki Medycznej ul. Grzybowa 4, 64-100 Leszno w wymiarze średnio 40 godzin miesięcznie
 2. lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii w formie zabezpieczenia opieki medycznej w Dziennym Domu Opieki Medycznej ul. Grzybowa 4, 64-100 Leszno w wymiarze średnio 20 godzin miesięcznie
 3. lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii w formie zabezpieczenia opieki medycznej
  w Dziennym Domu Opieki Medycznej ul. Grzybowa 4, 64-100 Leszno w wymiarze średnio 20 godzin miesięcznie
 4. psychologa/psychoterapeutę w formie zabezpieczenia opieki psychologicznej w Dziennym Domu Opieki Medycznej ul. Grzybowa 4, 64-100 Leszno w wymiarze średnio 40 godzin miesięcznie
 5. pielęgniarkę w formie dziennego zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej w Dziennym Domu Opieki Medycznej ul. Grzybowa 4, 64-100 Leszno w wymiarze średnio 40 godzin miesięcznie
 6. fizjoterapeutę w formie dziennego zabezpieczenia opieki medycznej fizjoterapeutycznej
  w Dziennym Domu Opieki Medycznej ul. Grzybowa 4, 64-100 Leszno w wymiarze średnio 17 godzin miesięcznie

   

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w specjalnościach i komórkach organizacyjnych wymienionych w punktach 1-6 obejmuje:

 • zwiększenie wsparcia opieki nad minimum 50 osobami zależnymi, niesamodzielnymi
  w szczególności osobami starszymi, w tym 50% w wieku powyżej 65 roku życia
 • poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi

 

Liczba osób objętych udzielaniem świadczeń będących przedmiotem konkursu obejmuje minimum 50 mieszkańców miasta Leszna, z czego 50% osób powyżej 65 roku życia.

 

Okres udzielania świadczeń: od dnia 10.09.2021r. do dnia 28.09.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi:

regulamin przeprowadzenia konkursu,

 • wzór umowy,
 • formularz ofertowy
 • zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie ul. Kiepury 45, pokój 18, tel. 65 52 53 518
  lub pokój 21 /sekretariat/ tel. 65 52 53 113 w godzinach  od 7.30 do 15.00

 

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie …” należy składać do dnia 24 sierpnia 2021r. godz. 09.00  w Sekretariacie WSzZ
w Lesznie przy ul. Kiepury 45, pokój nr 21.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu  24 sierpnia 2021r. o godz. 11.00 w sali nr 25 WSzZ
w Lesznie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 25 sierpnia 2021r.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WSzZ
w Lesznie: www.wsz.leszno.pl oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania w całości lub części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji z oferentami w przypadku złożenia ofert równorzędnych lub w przypadku złożenia ofert w ilości przekraczającej potrzeby Udzielającego zamówienia, celem wyłonienia jednej lub większej liczby ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez WSzZ w Lesznie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r,. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285.).