Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne nr 8 – ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT

z dnia 31 sierpnia 2021r.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2021r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1285)

zaprasza do składania ofert w konkursie ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadania podmiotu leczniczego – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmioty,
o których mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej w zakresie  udzielania  świadczeń zdrowotnych:

 1. W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w formie całodobowego, kompleksowego zabezpieczenia opieki medycznej w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, w blokach operacyjnych i bloku porodowym oraz w pozostałych komórkach organizacyjnych WSzZ w Lesznie, w których udziela się tego zakresu świadczeń w czasie hospitalizacji chorych.
 2. W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:
 • chorób wewnętrznych,
 • nefrologicznym ze stacją dializ,
 • kardiologicznym,
 • neurologicznym z pododdziałem udarowym,
 • chirurgicznym ogólnym,
 • neurochirurgicznym,
 • ginekologiczno-położniczym,
 • otolaryngologicznym,
 • okulistycznym,
 • szpitalnym oddziale ratunkowym,
 • pediatrycznym,
 • neonatologicznym,
 • urologii i onkologii urologicznej,
 • onkologicznym,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej
 1. W ZESPOLE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO,
 2. W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH:
 • kardiologicznej,
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • ginekologiczno-położniczej,
 • neurochirurgicznej,
 • otolaryngologicznej,
 • urologicznej,
 • neurologicznej,
 • diabetologicznej,
 • hematologicznej,
 • onkologicznej,
 1. W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH I WYDANIA OPINII O STANIE ZDROWIA oraz sporządzania protokołu z pobrania krwi  i moczu na zawartość alkoholu
  i innych środków odurzających u  osób będących w dyspozycji  i na zlecenie organów ścigania,
 2. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla lekarzy pediatrów*,
 3. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla lekarzy**,
 4. W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH/POŁOŻNICZYCH w formie zabezpieczenia dyżurowego pełnionego przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne w oddziałach  szpitalnych,
 5. W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RATOWNIKA MEDYCZNEGO w formie zabezpieczenia  dyżurowego pełnionego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 6. REALIZOWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu (w rozumieniu ustawy z dnia 8 września  o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 882)) lub ratowników medycznych, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu (w rozumieniu ustawy z dnia 8 września  2006r.
  o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.882))  posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zgodne z Ustawą z dnia
  8 września 2006r.(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 882) o Państwowym Ratownictwie Medycznym:
 • w zespołach ratownictwa medycznego
 1. REALIZOWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, pielęgniarki/pielęgniarzy lub ratowników medycznych, pielęgniarki/pielęgniarzy  posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006r. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 882)  o Państwowym Ratownictwie Medycznym:
 • w karetce transportu sanitarnego

posiadających specjalizację w dziedzinie pediatrii ( I stopień specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty)  lub będących w trakcie takiej specjalizacji ( po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu specjalizacyjnego)

** posiadających specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych( 1-szy stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub będących w jej trakcie – co najmniej 2 lata od rozpoczęcia stażu specjalizacyjnego, specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej lub będących w jej trakcie, specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej, posiadający specjalizację w innych dziedzinach medycyny oraz lekarzy bez specjalizacji

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w specjalnościach i komórkach organizacyjnych wymienionych w punktach 1-3,8-11 obejmuje całodobowe zabezpieczenie opieki medycznej nad chorymi, w pkt. 6-7 obejmuje zabezpieczenie opieki medycznej  w godzinach udzielania świadczeń w nocnej
i świątecznej opiece zdrowotnej, a w  pozostałych komórkach  w godzinach ich pracy.

Liczba osób objętych udzielaniem świadczeń będących przedmiotem konkursu obejmuje ok. 160 tys.

Okres udzielania świadczeń: od dnia 01.10.2021r. do dnia 29.02.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi:

 • regulamin przeprowadzenia konkursu,
 • wzór umowy,
 • formularz ofertowy

zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie ul. Kiepury 45,  pokój 18, tel. 65 52 53 518
lub pokój 21/sekretariat/ tel. 65 52 53 113 w godzinach  od 7 30 do 15 00

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie …” należy składać do dnia 07 września 2021r. godz. 10.00 w Sekretariacie WSzZ
w Lesznie przy ul. Kiepury 45, pokój nr 21.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu  07 września 2021r.  o godz. 11.00

w sali nr 25 WSzZ  w Lesznie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 09 września 2021r.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WSzZ
w Lesznie: www.wsz.leszno.pl oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania w całości lub części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji z oferentami w przypadku złożenia ofert równorzędnych lub w przypadku złożenia ofert w ilości przekraczającej potrzeby Udzielającego zamówienia, celem wyłonienia jednej lub większej liczby ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez WSzZ w Lesznie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r,. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1285).