Programy unijne - Blog

Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, WRPO 2014-2020

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

 

Nazwa projektu:

 

„Optymalizacja energetyczna budynków

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”

 

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest optymalizacja efektywności energetycznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Celowi głównemu podporządkowane są cele szczegółowe, wśród których można wyróżnić:

– ograniczenie strat zużycia energii i zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną,

– zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków,

– zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery,

– zwiększenie poziomu wielkości produkcji energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii (OZE),

– poprawę warunków pobytu pacjentów korzystających z usług medycznych Szpitala oraz komfortu pracy personelu medycznego i administracyjnego,

– poprawę estetyki zewnętrznej obiektów szpitalnych.

 

W wyniku wdrożenia projektu nastąpi docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz świetlików dachowych, modernizacja wentylacji mechanicznej, modernizacja układu c.w.u. (wraz z montażem pomp ciepła) i instalacji c.o. oraz modernizacja oświetlenia elektrycznego na energooszczędne LED), co spowoduje wzrost efektywności systemu ogrzewania i oświetlenia, a następnie bezpośrednio przełoży się na ograniczenie strat zużycia energii.

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie poziomu energochłonności obiektów szpitalnych. 

Planowane efekty

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i obniżenie kosztów utrzymania obiektów, poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa hospitalizacji pacjentów i warunków pracy personelu w placówce

 

Wartość projektu

38 220 180,08 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 32 065 625,28 zł