Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne nr 5 – ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT

z dnia  10 sierpnia 2021R.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1398)

zaprasza do składania ofert w konkursie ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadania podmiotu leczniczego – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmioty, o których mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej w zakresie  udzielania  świadczeń zdrowotnych:

 1. w zakresie świadczeń ratownika medycznego w formie zabezpieczenia  dyżurowego pełnionego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 2. realizowanych  przez ratowników medycznych, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu
  (w rozumieniu ustawy z dnia 8 września  2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 882)) lub ratowników medycznych, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu (w rozumieniu ustawy z dnia 8 września  2006r.
  o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.882))  posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zgodne
  z Ustawą z dnia 8 września 2006r.(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 882) o Państwowym Ratownictwie Medycznym:
 • w zespołach ratownictwa medycznego
 1. realizowanych przez ratowników medycznych, pielęgniarki/pielęgniarzy lub                           ratowników medycznych, pielęgniarki/pielęgniarzy  posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006r. (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 882)  o Państwowym Ratownictwie Medycznym:
 • w karetce transportu sanitarnego

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w specjalnościach i komórkach organizacyjnych wymienionych w punktach 1–3 obejmuje całodobowe zabezpieczenie opieki medycznej nad chorymi.

Liczba osób objętych udzielaniem świadczeń będących przedmiotem konkursu obejmuje ok. 160 tys.

Okres udzielania świadczeń: od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.12.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi:

– regulamin przeprowadzenia konkursu,

– wzór umowy,

– formularz ofertowy

zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie ul. Kiepury 45,  pokój 18, tel. 65 52 53 518
lub pokój 21/sekretariat/ tel. 65 52 53 113 w godzinach  od 7 30 do 15 00

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …” należy składać do dnia 12 sierpnia 2021r. godz. 10.00
w Sekretariacie WSzZ w Lesznie przy ul. Kiepury 45, pokój nr 21.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu  12 sierpnia 2021r.  o godz. 11.00

w sali nr 25 WSzZ  w Lesznie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 13 sierpnia 2021r.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WSzZ w Lesznie: www.wsz.leszno.pl oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:

– odwołania w całości lub części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji z oferentami w przypadku złożenia ofert równorzędnych lub w przypadku złożenia ofert w ilości przekraczającej potrzeby Udzielającego zamówienia, celem wyłonienia jednej lub większej liczby ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez WSzZ w Lesznie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r,.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1398).