Konkurs ofert nr 4/2021 – zakończony

KOMUNIKAT

 

W oparciu o ogłoszony dnia 13 maja 2021r. konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie informuje o kolejnym przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 23.06.2021r. na dzień 25.06.2021r.

 

 

                        

                             Dyrektor

                             Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

                             w Lesznie

 

Leszno, 23.06.2021

 

KOMUNIKAT

 

    W oparciu o ogłoszony dnia 13 maja 2021r. konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia 15.06.2021r. na dzień 23.06.2021r.

 

 

                              Dyrektor

                             Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

                             w Lesznie

Leszno, 15.06.2021r.


 

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT

Z DNIA 13 MAJA 2021R.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1398)

 

zaprasza do składania ofert w konkursie ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadania podmiotu leczniczego – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmioty, o których mowa w art. 26 ustawy o działalności leczniczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:

1.   w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w formie całodobowego, kompleksowego zabezpieczenia opieki medycznej w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, w blokach operacyjnych i bloku porodowym oraz w pozostałych komórkach organizacyjnych WSzZ w Lesznie, w których udziela się tego zakresu świadczeń w czasie hospitalizacji chorych.

2.   W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

          chorób wewnętrznych,

          nefrologicznym ze stacją dializ,

          kardiologicznym,

          neurologicznym z pododdziałem udarowym,

          chirurgicznym ogólnym,

          neurochirurgicznym,

          ginekologiczno-położniczym,

          otolaryngologicznym,

          okulistycznym,

          szpitalnym oddziale ratunkowym,

          pediatrycznym,

          neonatologicznym,

          urologii i onkologii urologicznej,

          onkologicznym,

          chirurgii urazowo-ortopedycznej

3.   w zespole ratownictwa medycznego,

4. w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w zakresie wykonywania obowiązków lekarza kierującego oddziałem łącznie z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w formie całodobowego, kompleksowego zabezpieczenia opieki medycznej w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, w blokach operacyjnych i bloku porodowym oraz w pozostałych komórkach organizacyjnych WSzZ w Lesznie, w których udziela się tego zakresu świadczeń w czasie hospitalizacji chorych. 

5.   W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH:

 • kardiologicznej,
 • kardiochirurgicznej,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 • neurochirurgicznej,
 • otolaryngologicznej,
 • urologicznej,
 • neurologicznej,
 • diabetologicznej,
 • hematologicznej,
 • onkologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • internistycznej,
 • pediatrycznej

6.W OŚRODKU REHABILITACJI DZIENNEJ,

7. W PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCHEEG – w zakresie opisywania badań eeg, Echokardiograficznej- w zakresie wykonywania i opisywania badań echo serca oraz echo serca przezprzełykowe, Holterowskiej – w zakresie opisywania Ekg Holter, USG: w pododdziale udarowym – wykonywanie i opisywanie badań usg tętnic kręgowych i szyjnych Doppler i usg przezczaszkowe Doppler dla pacjentów leczonych w pododdziale udarowym,

8. w zakresie przeprowadzania badań lekarskich i wydania opinii o stanie zdrowia oraz sporządzania protokołu z pobrania krwi i moczu na zawartość alkoholu i innych środków odurzających u osób będących w dyspozycji i na zlecenie organów ścigania,

9. W FORMIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH WYKONYWANYCH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH W DZIEDZINACH:

– neurologii dziecięcej,

– zdrowia psychicznego,

– dermatologii,

– pulmonologii,

– chorób wewnętrznych- wykonywanych u pacjentów pododdziału udarowego,

     10. w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla lekarzy pediatrów,*

11. w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla lekarzy,**

12. w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla pielęgniarek,

     13. w formie zabezpieczenia dyżurowego pełnionego przez techników rtg w pracowni urządzeń wszczepialnych serca, pracowni elektrofizjologii (elektroterapii), pracowni hemodynamiki, pracowni radiologii zabiegowej,

   14. w zakresie świadczeń pielęgniarskich/położniczych w formie zabezpieczenia dyżurowego pełnionego przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne w oddziałach szpitalnych,

15. w zakresie świadczeń ratownika medycznego w formie zabezpieczenia dyżurowego pełnionego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

16. realizowanych przez ratowników medycznych, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu
(w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 882)) lub ratowników medycznych, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu (w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.882)) posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zgodne
z Ustawą z dnia 8 września 2006r.(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 882) o Państwowym Ratownictwie Medycznym:

          w zespołach ratownictwa medycznego

17. realizowanych przez ratowników medycznych, pielęgniarki/pielęgniarzy lub  ratowników medycznych, pielęgniarki/pielęgniarzy posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006r.(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 882) o Państwowym Ratownictwie Medycznym:

          w karetce transportu sanitarnego     

 

* posiadających specjalizację w dziedzinie pediatrii ( I stopień specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub będących w trakcie takiej specjalizacji ( po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu specjalizacyjnego)

** posiadających specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych( 1-szy stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub będących w jej trakcie – co najmniej 2 lata od rozpoczęcia stażu specjalizacyjnego, specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej lub będących w jej trakcie, specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej, posiadający specjalizację w innych dziedzinach medycyny oraz lekarzy bez specjalizacji

18. w zakresie wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 w wyznaczonym punkcie szczepień przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne,

19. w zakresie wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 w wyznaczonym punkcie szczepień przez ratowników medycznych.

20. w zakresie wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej w pracowni elektrofizjologii (elektroterapii) i pracowni urządzeń wszczepialnych serca,

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w specjalnościach i komórkach organizacyjnych wymienionych w punktach 1–4,14-17 obejmuje całodobowe zabezpieczenie opieki medycznej nad chorymi, w pkt. 10-12 obejmuje zabezpieczenie opieki medycznej w godzinach udzielania świadczeń w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, a w pozostałych komórkach w godzinach ich pracy.

Liczba osób objętych udzielaniem świadczeń będących przedmiotem konkursu obejmuje ok. 160 tys.

 

Okres udzielania świadczeń: od dnia 01.07.2021r. do dnia 30.06.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi:

– regulamin przeprowadzenia konkursu,

– wzór umowy,

– formularz ofertowy

zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie ul. Kiepury 45, pokój 18, tel. 65 52 53 518 lub pokój 21/sekretariat/ tel. 65 52 53 113 w godzinach od 7 30 do 15 00

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …” należy składać do dnia 25 maja 2021r. godz. 09.00 w Sekretariacie WSzZ w Lesznie przy ul. Kiepury 45, pokój nr 21.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2021r. o godz. 11.00 w sali nr 25 WSzZ w Lesznie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 15 czerwca 2021r.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WSzZ w Lesznie: www.wsz.leszno.pl oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:

– odwołania w całości lub części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji z oferentami w przypadku złożenia ofert równorzędnych lub w przypadku złożenia ofert w ilości przekraczającej potrzeby Udzielającego zamówienia, celem wyłonienia jednej lub większej liczby ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez WSzZ w Lesznie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r,.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1398).