Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Zasady przyjmowania pacjentów do leczenia szpitalnego - wyciąg z regulaminu organizacyjnego szpitala.

 1. Pacjenci ze skierowaniem do wskazanego oddziału szpitalnego na leczenie planowe przyjmowani są bezpośrednio w oddziale  przez ordynatora lub jego zastępcę albo lekarza przez niego wyznaczonego, wyłącznie w czasie normalnej ordynacji szpitala tj. w godz.7,3o – 15,o5.
 2. Pacjenci ze skierowaniem do wskazanego oddziału   zgłaszający się po godzinach normalnej ordynacji szpitala, przyjmowani są przez lekarza dyżurnego oddziału, który po zbadaniu pacjenta może:
  1. podjąć decyzję o przyjęciu chorego do oddziału /historię choroby zakłada rejestracja SOR/,
  2. zapisać pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia,
  3. odmówić przyjęcia a przyczynę odmowy wpisać na formularzu skierowania jako informację dla lekarza kierującego.
 3. Wyjątek od zasad ustalonych w punktach 1 i 2 stanowią przyjęcia pacjentów ze skierowaniem do oddziału kardiologicznego. Chorzy ci przyjmowani są przez całą dobę w oddziale SOR i konsultowani przez lekarza oddziału kardiologicznego, który na podstawie stanu klinicznego pacjenta i w oparciu o wyniki  wykonanych badań dodatkowych podejmuje decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia  tego pacjenta do oddziału kardiologicznego.
 4. Pacjenci ze skierowaniami do oddziałów zabezpieczanych w formie dyżurów lekarskich pod telefonem - po godzinach normalnej ordynacji szpitala przyjmowani są w oddziale SOR i pozostają pod opieką tego oddziału do czasu przybycia lekarza pełniącego dyżur pod telefonem, wezwanego na konsultacje przez lekarza dyżurnego SOR.
 5. Pacjenci bez skierowania zgłaszający się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przyjmowani są przez całą dobę w oddziale SOR, a następnie w razie konieczności hospitalizacji przekazywani są do właściwego oddziału szpitalnego.
 6. W razie konieczności przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej u pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przyjętego do SOR bez skierowania – konsultację przeprowadza w oddziale SOR lekarz wyznaczony przez ordynatora danego oddziału, a po godzinach normalnej ordynacji szpitala lekarz dyżurny oddziału. W oddziałach, w których nie ma stacjonarnych dyżurów lekarskich, w przypadkach nagłych lekarz dyżurny SOR wzywa lekarza pełniącego dyżur pod telefonem celem przeprowadzenia  konsultacji.
 7. Konsultacje specjalistyczne dla pacjentów hospitalizowanych w ościennych podmiotach leczniczych wykonywane są bezpośrednio w oddziałach szpitalnych, po ich uprzednim uzgodnieniu z ordynatorem danego oddziału lub lekarzem przez niego wyznaczonym a po godzinach normalnej ordynacji szpitala z lekarzem dyżurnym. Koszty konsultacji i wykonanych w niezbędnym zakresie badań dodatkowych pokrywa podmiot leczniczy kierujący, na podstawie rachunku wystawionego przez Szpital.
 8. Oddział przeprowadzający konsultacje prowadzi księgę konsultacji, po zakończeniu danego m-ca sporządza zestawienie udzielonych konsultacji i wykonanych badań dodatkowych, w celu wystawienia przez dział kontraktowania i rozliczania świadczeń  rachunku dla kierującego podmiotu leczniczego. Do zestawienia należy dołączyć kserokopię skierowań na wykonanie konsultacji i badań dodatkowych.
 9. Ponadto na czas trwania kontraktu zawartego z NFZ na terenie oddziału SOR udzielane są świadczenia zdrowotne dla pacjentów zgłaszających się w ramach zabezpieczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej

CERTYFIKATY

 

 cert hem