Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Personel medyczny

W Dziale Pomocy Doraźnej w chwili obecnej pracuje 9 lekarzy, w tym 7 etatowych asystentów i 2 lekarzy współpracujących z oddziałem w ramach dyżurów medycznych, 15 pielęgniarek i pielęgniarzy, 32 ratowników medycznych i 20 kierowców.

Asystenci Oddziału to:

 • 1 doktor nauk medycznych, specjalista medycyny ratunkowej, specjalista w chorobach wewnętrznych,
 • 1 specjalista medycyny ratunkowej i specjalista w chirurgii ogólnej,
 • 2 lekarzy chirurgów ogólnych, specjalistów medycyny ratunkowej,
 • 1 lekarz pediatra, anestezjolog, specjalista medycyny ratunkowej,
 • 2 specjalistów medycyny ratunkowej.

Lekarze współpracujący w ramach dyżurów medycznych to:

 • 1 specjalista w chorobach wewnętrznych,
 • 1 lekarz internista, specjalista medycyny rodzinnej.

Personel pielęgniarski to:

 • 1 magister pielęgniarstwa,
 • 1 pielęgniarka dyplomowana, specjalista pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego,
 • 2 pielęgniarki i 1 pielęgniarz dyplomowani, specjaliści pielęgniarstwa ratunkowego,
 • 6 pielęgniarek i pielęgniarzy dyplomowanych po kursie kwalifikacyjnym do specjalizacji z pielęgniarstwa ratunkowego lub pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii,
 • 4 pielęgniarki i pielęgniarze po kursie dyspozytora  medycznego.

Ratownicy medyczni to:

 • 4 magistrów zdrowia publicznego ze specjalnością ratownictwo medyczne,
 • 5 licencjatów ratownictwa medycznego,
 • 22 dyplomowanych ratowników medycznych,
 • 1 ratownik medyczny po kursie dyspozytora medycznego. 

Charakterystyka oddziału

DPD w W. Sz. Z. w Lesznie został podporządkowany organizacyjnie Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu w czerwcu 2000 r. w ramach rządowego programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne”. Od tego momentu oddziałem kieruje aktualny Ordynator SOR. Funkcję pielęgniarki koordynującej pełni piel. dypl. Małgorzata Panek. W skład oddziału wchodzą cztery zespoły ratownictwa medycznego (ZRM), z których każdy jest samodzielną jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Rejonem operacyjnym objętym działalnością zespołów jest Miasto Leszno i Powiat Leszczyński. Początkowo wszystkie ZRM stacjonowały w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Od 2003 r. w związku z powstaniem Zintegrowanego Stanowiska Kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w wyniku realizacji ustawowych założeń budowy lokalnego systemu ratowniczego, mających na celu osiągnięcie median czasów dotarcia ratowników do miejsca zdarzenia (do 8 min w warunkach miasta i do 15 min poza miastem), rozpoczęto dyslokację ZRM. W obecnej chwili lokalny system ratownictwa przedszpitalnego wygląda następująco:

zrm

 • ZRM S1 (specjalistyczny) - stacjonujący w KM PSP w Lesznie od 2003 r., obszar działania: Miasto Leszno i Powiat Leszczyński, skład zespołu: lekarz, pielęgniarka (-arz), ratownik medyczny, kierowca,
 • ZRM S2 (podstawowy) - stacjonujący w SOR WSzZ w Lesznie od 2006 r., obszar działania: Miasto Leszno, częściowo gminy Święciechowa, Lipno, Osieczna, Rydzyna, skład zespołu; pielęgniarka (-arz), ratownik medyczny, kierowca,
 • ZRM PW (P1) (podstawowy) - stacjonujący we Włoszakowicach od 2008 r., obszar działania; gminy Włoszakowice i Wijewo, skład zespołu: 2 ratowników medycznych, kierowca,
 • ZRM PK (P2) (podstawowy) - stacjonujący w Kąkolewie od 2009 r., obszar działania: gminy Krzemieniewo, Osieczna i częściowo gminy Lipno i Rydzyna, skład zespołu: 2 ratowników medycznych, kierowca.

Zadania oddziału

Zgodnie z wytycznymi „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2010 - 2013” dla Województwa Wielkopolskiego oddział świadczy usługi w zakresie medycznych czynności ratunkowych chorym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego mieszkającym lub przebywającym w jego rejonie operacyjnym. ZRM działają również poza swoim rejonem operacyjnym na polecenie Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego z Poznania w przypadku zaistnienia na terenie Wielkopolski i województw ościennych zdarzeń o charakterze wypadku masowego lub katastrofy, jako wsparcie działań innych lokalnych systemów ratowniczych. Rocznie ZRM zaopatrują średnio 7 000 pacjentów, z czego jedynie około 20%  to wezwania do stanów wymagających interwencji ratunkowych.

Osiągnięcia oddziału

Największym sukcesem Oddziału w minionym dziesięcioletnim okresie działalności jest:

 • Stworzenie licznego i dobrze wyszkolonego w zakresie medycyny ratunkowej zespołu medycznego. Wszyscy asystenci oddziału są w chwili obecnej specjalistami medycyny ratunkowej (7 lekarzy, zapewniajacych obsadę specjalistyczną ZRM S1 w 90% jego czasu pracy), znakomita większość personelu pielęgniarskiego posiada w różnym zakresie wykształcenie specjalistyczne z medycyny ratunkowej lub w dziedzinach pokrewnych, 1/3 zespołu ratowników medycznych legitymuje się wykształceniem wyższym z zakresu ratownictwa medycznego,   
 • Zbudowanie w swoim rejonie operacyjnym sprawnie funkcjonującej i pozostającej względem siebie w prawidłowych relacjach sieci jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • Osiągnięcie poziomu medycznego i sprzętowo-technicznego ZRM pozwalające na świadczenie usług w zakresie medycznych czynności ratunkowych na poziomie europejskim i zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie wymogami polskiego prawa,
 • Nawiązanie bardzo dobrej współpracy z lokalnymi jednostkami Straży Pożarnej, Policji, co pozwoliło stworzyć w wymiarze lokalnym sprawnie działający system ratownictwa zintegrowanego.   

Zaplecze techniczne

Oddział posiada na swoim wyposażeniu specjalistyczny sprzęt niezbędny do ratowania chorych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym między innymi:

 • 5 ambulansów medycznych klasy furgon na bazie samochodów firm: Mercedes, Ford, Volkswagen i Peugeot, eksploatowanych od 2 – 10 lat,
 • Wyposażenie ambulansów w leki i sprzęt jest jednolite i pozwala na prowadzenie medycznych czynności ratunkowych w zakresie podstawowym i specjalistycznym na poziomie zgodnym z wymogami norm polskich i europejskich,
 • Rozwinięty system łączności radiowej i telefonicznej pozwala na sprawną komunikację zespołów pomiędzy sobą, z dyspozytorem medycznym w KM PSP,  z jednostkami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz z macierzystym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,
 • Systemy informatyczne Eskulap i Dyspozytor 112 umożliwiające sprawną rejestrację, transfer i archiwizację danych dotyczących obsługiwanych przez ZRM zdarzeń,
 • Poprzez system Life Net każdy ZRM ma możliwość przekazywania danych drogą teletransmisji, w tym również obrazu zapisu badania EKG, dotyczacych pacjentów z bólem w klatce piersiowej, u których rozpoznaje zawał serca, bezpośrednio do Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w celu kwalifikacji do leczenia inwazyjnego, co znacznie skraca czas niedokrwienia mięśnia sercowego i ma decydujący wpływ na poprawę efektów leczenia ostrych zespołów wieńcowych.    

 

CERTYFIKATY

 

 cert hem