Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

PRAWA  PACJENTA

 § 1 

 1. Każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia.
 2. Każdy obywatel ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 3. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

 § 2 

W przypadku ograniczonej możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do korzystania z  przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury  ustalającej kolejność dostępu do tych  świadczeń. 

§ 3 

Pacjent zgłaszający się do Szpitala ma prawo do  natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia.

§ 4

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych  udzielanych  z należytą starannością przez  osoby uprawnione, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, w warunkach odpowiadających określonym w przepisach  wymaganiom fachowym i sanitarnym.    

§ 5

Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

 1. lekarz  - zasięgnął opinii innego lekarza specjalisty lub zwołał konsylium lekarskie
 2. pielęgniarka /położna/ - zasięgnęła opinii innej  pielęgniarki /położnej/

§ 6

Pacjent ma prawo do:

 1. uzyskania pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 2. wyrażania zgody na udzielenie informacji, o których mowa w ust.1 innym osobom.
 3. żądania, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o których mowa w ust.1
 4. przedstawienia lekarzowi swojego zdania w zakresie uzyskanych informacji.

§ 7

Pacjent ma prawo do informacji o zamiarze odstąpienia lekarza od leczenia go i wskazania mu możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń medycznych.

§ 8

Pacjent ma prawo do zachowania przez osoby udzielające mu świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji o jego stanie zdrowia, o ile inaczej nie stanowią odrębne przepisy, a także do wskazania osoby, która może zostać poinformowana o jego stanie zdrowia. 

§  9 

Pacjent ma prawo do : 

 1. wyrażenia zgody lub jej odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, o której mowa w § 6, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej
 2. przerwania udzielania mu świadczeń medycznych  i wypisania ze szpitala na własne żądanie, a także do  uzyskania informacji o skutkach swej decyzji,
 3. odmowy poddania się  demonstracjom medycznym dla celów dydaktycznych.

 § 10

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności  w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia powinny być udzielone w obecności niezbędnego personelu, w osobnym pomieszczeniu lub  miejscu osłoniętym, tak aby poszanować prywatność pacjenta.

Uczestnictwo innych osób wymaga zgody Pacjenta.

 § 11

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, a także do ochrony danych zawartych w tej dokumentacji

 §  12

Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do zapewnienia mu: 

 1. środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
 2. pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do jego stanu zdrowia

 §  13 

Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do : 

 1. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami,
 2. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej,
 3. opieki duszpasterskiej, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia – do kontaktu z duchownym jego wyznania. 

Koszty realizacji uprawnień wymienionych w pkt 1 i 2 nie mogą obciążać Szpitala.

 §  14

Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności.

 §  15 

Pacjent ma prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą Szpital jest  obowiązany powiadomić w razie pogorszenia jego stanu zdrowia stanowiącego zagrożenie życia lub w razie śmierci.         

 §  16

Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie szpitalnym.      

 § 17

 1. Pacjent ma prawo do:
  1.  wyrażenie i cofnięcie w każdym czasie sprzeciwu na pobrania po jego śmierci komórek, tkanek i narządów
  2. dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia  komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy,
  3. ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepów i objęcia ich tajemnicą
 2. Pacjent - kandydat na biorcę ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących  na przeszczepienie komórek, tkanek, narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o  kryteria medyczne.
 3. Sprzeciw, o którym mowa w pkt. 1.1 może zostać wyrażony poprzez:
  1. wpis do centralnego rejestru sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich,
  2. złożenie pisemnego oświadczenia z własnoręcznym podpisem,
  3. złożenie ustnego oświadczenia w obecności co najmniej dwóch świadków pisemnie  przez nich potwierdzonego.
 4. W przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła lat 16 , sprzeciw wyraża  przedstawiciel ustawowy.
 5. Cofnięcia sprzeciwu można dokonać w formie pisemnej  lub ustnej w obecności co   najmniej dwóch świadków.

 § 18

 Pacjent ma prawo dostępu do informacji o swoich prawach. 

 § 19

Pacjentowi nieletniemu przysługują te same prawa co pacjentowi dorosłemu z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia jest przekazywana rodzicom lub opiekunom. Oni również decydują o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania.

W przypadku gdy nieletni pacjent skończył 16 lat życia, ma on prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji.

 § 20

 1. Pacjent lub reprezentująca go osoba,  jeżeli uzna, że jego  prawa zostały naruszone, może zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a następnie do dyrekcji Szpitala.
 2. Pacjent lub reprezentująca go osoba,  jeżeli uzna, że jego prawa zostały naruszone, może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta. 

§ 21

Pacjent ma prawo skierować sprawę do sądu, jeżeli uzna, że  naruszono jego dobro osobiste lub wyrządzono szkodę materialną.

§ 22

 1. Dyrektor Szpitala przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorkii w godz. 10.00 – 10:30.
 2. Bezpłatna infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 21.00 pod numerem : 0 800 190 590.

OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjent przebywający w Szpitalu powinien przestrzegać regulaminu porządkowego Szpitala, a w szczególności: 

 1. bezpośrednio po przyjęciu do Szpitala powinien złożyć do depozytu przedmioty wartościowe i pieniądze, w przeciwnym wypadku dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za utratę tych przedmiotów,
 2. przebywać w wyznaczonej sali podczas wizyty lekarskiej, zabiegów oraz w porze podawania posiłków,
 3. nie oddalać się poza oddział szpitalny bez zgody lekarza lub pielęgniarki oddziału,
 4. nie zażywać samowolnie, bez zgody lekarza leków oraz parafarmaceutyków,
 5. szanować mienie będące własnością Szpitala,
 6. swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym pacjentom,
 7. przestrzegać zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie Szpitala,
 8. przestrzegać zasad higieny osobistej oraz czystości i właściwego stanu sanitarnego swojego otoczenia
 9. stosować się do zaleceń lekarza, a także współpracować z personelem Szpitala w wykonywaniu czynności zmierzających do poprawy stanu swojego zdrowia.

 WYPISANIE PACJENTA ZE SZPITALA

 następuje, gdy:

 1. Jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu
 2. Narusza on w sposób rażący regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa ub zaprzestanie udzielania świadczenia może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 
 3. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrazi takie żądanie /pacjent występujący o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Składa pisemny wniosek o wypisanie ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego wniosku lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej/.

W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej Informacji obowiązują przepisy:

-         Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012, poz. 159)

-         Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011  r. o  działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 217)

-         Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U z 2008 r.  nr 164 , poz.1027 z późn. zmianami)

-         Ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011,nr 277, poz.1634  z późn.zm.)

-         Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 174, poz. 1039 z późń. zmianami)

-      Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2009 r. nr 169, poz.1411 z późn. zmianami).

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Lesznie                   

CERTYFIKATY

 

 cert hem