Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Zasady wypisu pacjentów ze szpitala - wyciąg z regulaminu organizacyjnego szpitala.

 1. Wypisanie pacjenta ze Szpitala następuje, gdy:
  • stan jego zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
  • narusza on w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczenia zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, albo życia i zdrowia innych osób,
  • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrazi takie żądanie,
  • jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera ze Szpitala małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji w wyznaczonym terminie, Szpital zawiadamia niezwłocznie organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania
  • Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty pobytu w Szpitalu, począwszy od terminu określonego przez Dyrektora Szpitala na wniosek ordynatora, niezależnie od uprawnień do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Pacjent występujący z żądaniem, o którym mowa w pkt 1.3 jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.
 3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, lekarz może odmówić wypisania pacjenta do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy. W takim przypadku Szpital zawiadamia niezwłocznie miejscowy są opiekuńczy o odmowie wypisania i jej przyczynach.

CERTYFIKATY

 

 cert hem