Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Zasady pobytu pacjenta na terenie szpitala - wyciąg z regulaminu organizacyjnego szpitala.

Pacjentowi przyjętemu do leczenia szpitalnego  Szpital zapewnia:

- świadczenia zdrowotne odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy medycznej,

- środki farmaceutyczne i materiały medyczne,

- pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Pacjenci przyjęci do Szpitala uprawnieni są do nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w cytowanej na wstępie ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Osobom nie posiadającym uprawnień do korzystania z nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych, świadczenia te udzielane są za całkowitą odpłatnością. Wysokość opłat określa cennik usług ustalony przez dyrektora Szpitala.

W/w okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Szpitala wymaga natychmiastowego udzielenia pomocy, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Pacjent zgłaszający się na leczenie szpitalne ma możliwość przechowania odzieży osobistej w szatni dla chorych.

Bezpośrednio po przyjęciu do Szpitala pacjent powinien złożyć do depozytu przedmioty wartościowe i pieniądze, otrzymując pokwitowanie określające ich cechy, wartość, datę złożenia do depozytu.

Odwiedziny w Szpitalu odbywają się w dni robocze w godz. od 14:00 do 19:00, w dni wolne od pracy w godz. od 11:00 do 19:00. W wyjątkowych przypadkach zgodę na całodobowe przebywanie z chorym wyraża ordynator oddziału.

W przypadkach uzasadnionych względami epidemiologicznymi Dyrektor Szpitala może zawiesić odwiedziny.

Regulamin dla osób odwiedzających dzieci hospitalizowane w oddziale pediatrycznym określa załącznik Nr 9  do niniejszego Regulaminu. 

CERTYFIKATY

 

 cert hem