Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE

ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno

ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

 

 

Konkurs przeprowadza się w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 393).

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896) .

Kandydaci na wymienione stanowisko proszeni są o składanie dokumentów wyszczególnionych w §12 rozporz.Min.Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.393), tj.:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska przełożonej pielęgniarek , w tym prawo wykonywania zawodu,
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych wraz z podaniem o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte konkursem, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko przełożonej pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, na podstawie art. 6 ust 1 RODO”;

 

 

Dokumenty należy złożyć w oryginałach. Dopuszcza się złożenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 4, pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem, przy czym na prośbę Komisji konkursowej kandydat może być obowiązany do przedstawienia oryginałów.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pod adresem:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,

64-100 Leszno, ul. Kiepury 45, pok. 21

w terminie do dnia 10 października 2018 r.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z odpowiednią adnotacją:

„Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek WSZ w Lesznie”
oraz z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 60 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego oraz informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie dyrekcji Szpitala przy ul. Kiepury 45 w Lesznie,  w pokoju nr 21, tel. 65 5253113.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Klauzula informacyjna dla potrzeb ogłoszenia konkursu na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie :

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy iż:

1      Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno, nr telefonu 65 52 53 113,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , NIP: 697- 15-98-635, REGON: 000310232.

2      Inspektorem ds. ochrony danych w WSZ w Lesznie, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu praw z tym związanych, jest pan Tomasz Rydzoń, tel. 65 52 53 203, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres korespondencyjny: Inspektor ds. ochrony danych w WSZ w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno.

3      Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko przełożonej pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

4      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli wyrażona dobrowolnie przez Panią /Pana zgoda.

5      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kwalifikacją archiwalną dokumentacji, wynikającą z instrukcji kancelaryjnej.

6      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym. Brak zgody na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury w trakcie postępowania konkursowego.

7      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, z uwzględnieniem terminu składania ofert, podanego w ogłoszeniu.

8      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów RODO w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9      Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane następującym odbiorcom danych: komisja konkursowa.

10    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

CERTYFIKATY

 

 cert hem