Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE
ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno


ogłasza konkursy na stanowiska:
-    położnej oddziałowej Oddziału Ginekologicznego
-    położnej oddziałowej Oddziału Położniczego
-    pielęgniarki / położnej oddziałowej Oddziału Neonatologicznego
-    pielęgniarki oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
-    pielęgniarki oddziałowej Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej
-    pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

 

Konkursy przeprowadza się w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 393).


Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie  kwalifikacji wymaganych  od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896).

 

Kandydaci na wymienione stanowisko proszeni są o składanie dokumentów wyszczególnionych w §12 rozporz.Min.Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.393), tj.:
1.    podanie  o przyjęcie  na stanowisko  objęte konkursem,
2.    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe  wymagane do zajmowania  stanowiska pielęgniarki oddziałowej , w tym prawo wykonywania zawodu,
3.    opisany przez kandydata  przebieg pracy zawodowej,
4.    inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5.    oświadczenie  kandydata  o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego  zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
6.    oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych o treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych wraz z podaniem o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte konkursem, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki / położnej oddziałowej Oddziału ....................... Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, na podstawie art. 6 ust 1 RODO”;


Dokumenty należy złożyć w oryginałach. Dopuszcza się złożenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 4, pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem, przy czym na prośbę Komisji konkursowej kandydat  może być obowiązany do przedstawienia oryginałów.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać  pod adresem:


Wojewódzki Szpital  Zespolony w Lesznie,
64-100 Leszno, ul. Kiepury 45, pok. 21


w terminie do dnia 05 września 2018 r.


O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z odpowiednią adnotacją:


„Konkurs na stanowisko pielęgniarki/położnej oddziałowej Oddziału ………………… WSZ w Lesznie”
oraz z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i  telefonem kontaktowym.


Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 60 dni od daty upływu terminu do składania  ofert.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego oraz informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie dyrekcji Szpitala przy ul. Kiepury 45 w Lesznie, w pokoju nr 21, tel.  65 5253113.


O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Klauzula informacyjna dla potrzeb ogłoszenia konkursów na stanowiska pielęgniarki / położnej oddziałowej oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie :
-    Oddziału Ginekologicznego
-    Oddziału Położniczego
-    Oddziału Neonatologicznego
-    Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
-    Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej
-    Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

 

Zgodnie z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno, nr telefonu 65 52 53 113,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,  NIP: 697- 15-98-635, REGON: 000310232.
  2. Inspektorem ds. ochrony danych w WSZ w Lesznie, z  którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu praw z tym związanych, jest pan Tomasz Rydzoń, tel. 65 52 53 203, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres korespondencyjny: Inspektor ds. ochrony danych w WSZ w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki/położnej oddziałowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli wyrażona dobrowolnie przez Panią /Pana zgoda.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z  kwalifikacją archiwalną dokumentacji, wynikającą z instrukcji kancelaryjnej.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym. Brak zgody na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury w trakcie postępowania konkursowego.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, z uwzględnieniem terminu składania ofert, podanego w ogłoszeniu.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z  naruszeniem przepisów RODO w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane następującym odbiorcom danych: komisja konkursowa.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

CERTYFIKATY

 

 cert hem