Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, uzyskał dotację na realizację projektu pod nazwą

Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, zadanie 1

Kwota dotacji: 3 158 621,19 PLN

Planowana wartość inwestycji: 3 237 632,13 PLN

Data podpisania umowy: 28 listopada 2013 roku

Nr umowy: UDA-RPWP.05.03.02-30-004/12-00

W ramach projektu zostaną zainstalowane 4 centrale klimatyzacyjne dla każdej z sal operacyjnych oraz 3 odrębne jednostki wentylacyjne dla pomieszczeń przyległych do sal operacyjnych, traktów, korytarzy i pomieszczeń nie związanych z salami operacyjnymi. Instalacja urządzeń wymaga przeprowadzenia następujących prac:

  1. 1)Roboty budowlane (posadowienie centrali, przekucia pod trasy przewodów, zabudowy kanałów wentylacyjnych, odtworzenie sufitu podwieszanego i okładzin ceramicznych),
  2. 2)Instalacje 4 szaf klimatyzacyjnych w piwnicy (sterowni) i 3 centrali wentylacyjnych na poddaszu:
  • Roboty technologiczne (podłączenie rozdzielnic sterujących centrali do rozdzielnicy głównej, podłączenie central obsługujących sale operacyjne do rozdzielnicy rezerwowej, która posiada podłączenie z agregatem prądotwórczym, przeniesienie sterowni na regulator mikroprocesorowy z dostawą wraz z centralą, załączanie central z pomieszczeń obsługiwanych),
  • Roboty sanitarne (wykonanie odprowadzenia skroplin do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej lub ponad dach i zasyfonowanie, podłączenie wody poprzez stację uzdatniania wody)
  1. 3)Roboty elektryczne (doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy zasilająco - sterującej centrale, podłączenie pompki skroplin, podłączenie zmiękczacza wody, podłączenie siłowników klap p.poż.),
  2. 4)Demontaż istniejących układów wentylacyjnych na poddaszu.

Projekt został podzielony na dwa etapy:

  1. 1)Wykonanie instalacji klimatyzacji dwóch sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (sale przygotowania pacjenta i personelu medycznego), a także korytarzy przylegających do tych pomieszczeń - okres realizacji: 01.07.2012 r. - 14.12.2012 r.
  2. 2)Wykonanie instalacji klimatyzacji dwóch sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (sale przygotowania pacjenta i personelu medycznego) oraz dokończenie traktu - okres realizacji: 01.07.2013 r. – 30.11.2013r.

 

Działania Szpitala ukierunkowane są na podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych m.in. poprzez dostosowanie usług do obowiązujących standardów medycznych. Cele projektu są następujące:

1) dostosowanie pomieszczeń Bloku Operacyjnego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ (Dz.U.11.31.158 ze zmianami),

2) poprawa bezpieczeństwa pacjentów i kadry medycznej pracującej w Bloku Operacyjnym poprzez zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych (czystego powietrza o odpowiednich właściwościach) podczas wykonywania operacji i leczenia

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa jakości usług medycznych; zgodnie z teorią i praktyką jest to istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i poprawy atrakcyjności inwestycyjnej obszaru,Szpital ograniczy koszty zużycia energii i eksploatacji na skutek wymiany starej instalacji wentylacyjnej na nową instalację klimatyczną i wentylacyjną.

www.wrpo.wielkopolskie.pl

CERTYFIKATY

 

 cert hem