Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie i Urząd Miasta Leszna zapraszają na PIKNIK ZDROWOTNY pod hasłem:

„BIAŁA NIEDZIELA - DAJ SZANSĘ SWOJEMU ZDROWIU”

który odbędzie 26 październik 2014r. w godzinach od 7:30 do 14:00 na terenie Zespołu Poradni Specjalistycznych (wejście główne do szpitala).

Piknik finansowany jest z budżetu miasta i  skierowany do mieszkańców Leszna w wieku od 35 do 70 roku życia, którzy w ciągu ostatnich 2 lat nie poddawali się diagnostyce i leczeniu.

Podczas pikniku będzie można wykonać badania diagnostyczne i uzyskać konsultacje specjalistyczne w następujących dziedzinach medycyny: kardiologia, neurologia, chirurgia, ortopedia, onkologia, urologia, nefrologia, okulistyka, laryngologia i choroby metaboliczne.

Ponadto będzie możliwość skorzystania z:

Ø   badań w zakresie programów profilaktycznych:

-       profilaktyki raka piersi,

-       oraz finansowanego z budżetu województwa wielkopolskiego programu wczesnego wykrywania raka płuc: skorzystanie z tego programu wymaga skierowania od lekarza rodzinnego,

Ø    a także z:

-       diagnostyki czerniaka skóry,

-       edukacji przedporodowej oraz porad dotyczących żywienia i aktywności fizycznej w ciąży,

-       porad dietetyka,

-   ćwiczeń i instruktażu prowadzonego przez fizjoterapeutę w zakresie zespołu bólowego kręgosłupa rozpoczynających się od godzin: 10:00, 11:00 i 12:00,

Ø    oraz możliwości sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu medycyny – przewidziane upominki.

Odbędą się również prezentacje multimedialne w zakresie ratownictwa medycznego – początek cyklu prezentacji od godziny 9:00 i 12:00.

Parking w dniu pikniku bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy!

 

 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od godziny 00:00 dnia 1 czerwca br. świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie przy ul. Kiepury 45.

Świadczenia będą realizowane tak jak dotychczas: od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 800 danego dnia do godz. 800 dnia następnego.

Miejsce udzielania świadczeń usytuowane jest na parterze budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych, posiada odrębne wejście na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest napisem „POMOC WIECZOROWA NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA”. Numer telefonu dla pacjentów: 65 52 53 670.

 

        Szpital w Lesznie zatrudni na umowę-zlecenie w okresie od 15.11.2014 roku do 15.04.2015 roku osoby do zimowego utrzymania należących do szpitala chodników, podejść i podjazdów. Zadaniem zatrudnianych osób będzie odgarnianie z tych miejsc spadłego śniegu oraz posypywanie ich solą lub piaskiem. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Technicznym w godzinach 8.00 do 14.00. Tel. 65 5253720 lub 65 5253731.

 

 


 

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie pilnie zatrudni:

   a. lekarzy do pracy w oddziałach:
      - noworodkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym ze specjalizacją w wymaganej dziedzinie medycyny lub
        specjalizujących się albo zamierzających podjąć specjalizacje w tej dziedzinie
      - laryngologicznym: specjalistów w dziedzinie otolaryngologii
      - neurologicznym: specjalistów w dziedzinie neurologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii
  b. lekarzy do pracy w poradniach:
      - kardiologicznej: specjalistę w dziedzinie kardiologii
  c. lekarzy do pełnienia dyżurów w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
 DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W LESZNIE

ogłasza konkurs na stanowisko

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

Konkurs przeprowadza się w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182).

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami(Dz. U. Nr 151 poz 896) .

Kandydaci na wymienione stanowisko proszeni są o składanie dokumentów wyszczególnionych w § 12 Min.Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 182)tj.:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu ,

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

5. zaświadczenie o niekaralności,

6.oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Dokumenty należy złożyć w oryginałach. Dopuszcza się złożenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 4, pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy kierować pod adresem:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie,

64-100 Leszno, ul. Kiepury 45,

w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w „Dzienniku Gazeta Prawna”

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z odpowiednią adnotacją: „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych WSZ w Lesznie” oraz z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu 60 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego oraz informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie dyrekcji Szpitala przy ul. Kiepury 45 w Lesznie, w pokoju nr 21, tel. 65 5253113.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM 4 września 2014 r.

Warsztaty dla ciężarnych

OFERTA

NFZ - profilaktyka

CERTYFIKATY